ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Tổ 1(An)
1. Nhiệm vụ nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh KHÔNG có nội dung:
a) Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người
c) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Có mấy nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) 6 nguyên tắc
b) 5 nguyên tắc
c) 4 nguyên tắc
d) 7 nguyên tắc

3. Tìm đáp án SAI trong các vấn đề sau: Khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hộ IX nêu lên bao gồm:
a) Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh
b) Bản chất cách mạng, khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh
c) Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh

4. Vấn đề nào mà giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh CHƯA NÊU khi nói về ý nghĩa học tập môn học này đối với sinh viên?
a) Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng
b) Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường
c) Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
d) Rèn luyện bản lĩnh chính trị

5. “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”. Câu nói trên được Đảng ta khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?
a) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII
b) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V
c) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI
d) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV

6. Bộ Chính trị quyết định tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân từ khi nào?
a) 3-2-2008
b) 3-2-2006
c) 3-2-2004
d) 3-2-2007

7. Nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cần dựa trên:
a) Những quy luật cơ bản của phép biện chứng
b) Các phương pháp, quan điểm Nho giáo và chủ nghĩa Mác – Lênin
c) Thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin
d) Những phương pháp và quan điểm, truyền thống và hiện đại

8. Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta đưa ra lần đầu tiên tại Đại hội lần thứ mấy?
a) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI
b) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX
c) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII
d) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII

9. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ khi nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) 6
b) 4
c) 5
d) 7

10. Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng cộng Sản Việt Nam?
a) Là nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng
b) Là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng
c) Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng
d) Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng

11. Thông qua UNESCO, nhân loại đã ghi nhận Hồ Chí Minh vừa là một anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, vừa là nhà văn hoá kiệt xuất. Cho biết khoá họp lần thứ mấy của UNESCO đã khẳng định điều đó?
a) 26
b) 20
c) 18
d) 24

12. Đặc trưng cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
b) Xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân
c) Cách mạng giải phóng dân tộc
d) Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

13. Đối tượng của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
a) Qúa trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng
b) Qúa trình sản sinh tư tưởng
c) Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
d) Qúa trình hiện thực hoá tư tưởng

14. Khái niệm “tư tưởng” trong “tư tưởng Hồ Chí Minh” nghĩa là:
a) Là tư tưởng của lãnh tụ
b) Một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán
c) Nói về mặt tinh thần – tư tưởng
d) Ý thức tư tưởng của một cá nhân

15. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp cận hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương thức:
a) Một hệ thống tri thức tổng hợp
b) Hệ thống những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam
c) Hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề của cách mạng Việt Nam
d) Một hệ thống lý luận chung nhất

16. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
a) Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa
b) Tuyên ngôn độc lập
c) Thư gửi đồng bào Nam bộ
d) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

17. Câu nói: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo” được trích trong thư Bác Hồ gửi đồng bào toàn quốc kêu gọi ra sức cứu đói vào ngày tháng năm nào?
a) 6/1/1946
b) 5/9/1945
c) 23/9/1945
d) 28/9/1945

18. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì?
a) Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam Á
b) Vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa
c) Vấn đề dân tộc thuộc địa
d) Vấn đề thanh niên ở thuộc địa

19. Từ tháng 10/1934 đến hết năm 1935, Hồ Chí Minh học ở trường Quốc tế V.I.Lênin. Lúc này Bác lấy tên là gì?
a) Hồ Quang
b) Vương Đạt Nhân
c) Thầu Chín
d) Lin

20. Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng Mặt Trận Việt Minh đầu tiên ở tỉnh nào?
a) Cao Bằng
b) Hà Nội
c) Quảng Châu
d) Thái Nguyên

21. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc tham dự sự kiện gì?
a) Đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp
b) Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp
c) Đại hội Tua
d) Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp

22. Thời kỳ trước năm 1911 là thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh:
a) Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước
b) Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
c) Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng
d) Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc

23. Hồ Chí Minh đã cải tổ Tâm tâm xã thành Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào?
a) 1923
b) 1924
c) 1925
d) 1926

24. Tại Pắc Bó, Hồ Chí Minh dịch ra tiếng Việt cuốn sách nào để làm tài liệu huấn luyện cán bộ?
a) Tư Bản
b) Đội du kích bí mật
c) Lịch sử Đảng Cộng sản Nga
d) Chiến tranh và hoà bình

25. “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Điều khẳng định trên đây được trích từ lời tuyên bố với quốc dân ngay sau khi Hồ Chí Minh đi Pháp về. Đó là ngày nào?
a) 14/9/1946
b) 15/10/1946
c) 23/10/1946
d) 19/12/1946

26. “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn văn trích từ văn kiện nào?
a) Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh
b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
c) Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh
d) Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc

27. Trong những tiền đề lý lụận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, tiền đề nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn
b) Tinh hoa văn hoá nhân loại
c) Chủ nghĩa Mác- Lê nin
d) Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc

28. Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập một số cán bộ về Pắc Pó (Cao Bằng) để phổ biến chủ trương thành lập Quân giải phóng. Ai là người đã được Hồ Chí Minh chỉ định đảm nhiệm công tác này?
a) Võ Nguyên Giáp
b) Vũ Anh
c) Hoàng Văn Thái
d) Phùng Chí Kiên

29. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
a) 1862
b) 1860
c) 1863
d) 1864

30. Vào năm 1921, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập tổ chức nào?
a) Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp
b) Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội
c) Hội Liên hiệp thuộc địa
d) Đảng Cộng sản Pháp

31. Bản chất của chủ nghĩa tư bản “là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi con lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra”. Câu nói đó trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?
a) Bản án chế độ thực dân Pháp
b) V.I. Lênin và các dân tộc phương Đông
c) Đường cách mệnh
d) Con Rồng tre

32. Ngày 25/1/1953, tại Hội nghị Trung ương Đảng, Hồ Chính đã gửi Bản dự thảo Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất. Đó là Hội nghi TW Đảng lần thứ mấy của khoá II?
a) Hội nghị TW4
b) Hội nghị TW6
c) Hội nghị TW3
d) Hội nghị TW5

33. “Ỷ Pháp cầu tiến bộ” là câu Bác Hồ nói về chủ trương cứu nước của ai?
a) Phan Chu Trinh
b) Phan Bội Châu
c) Phan Bội Châu
d) Bùi Viện

34. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm “Lịch sử nước ta” vào năm nào?
a) Năm 1951
b) Năm 1921
c) Năm 1931
d) Năm 1941

35. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?
a) Bản chất khoa học
b) Phương pháp làm việc biện chứng
c) Chủ nghĩa nhân đạo triệt để
d) Bản chất cách mạng

36. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông vào thời gian nào?
a) 6/1931
b) 6/1933
c) 6/1930
d) 6/1932

37. Thời kỳ trước năm 1921 -1930 là thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh:
a) Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước
b) Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
c) Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc
d) Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng

38. “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?
a) Quảng Châu (Trung Quốc)
b) Pari (Pháp)
c) Matxcova (Liên xô)
d) Luân Đôn (Anh)
Tổ 2(Giang)
39. Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc chuẩn bị cho Hội nghị hợp nhất các tổ choc Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?
a) 12/1927
b) 12/1929
c) 12/1928
d) 12/1930

40. “Chiến tranh có thể còn kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa… song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến nagỳ thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Hồ Chí Minh nói câu đó ở trong văn kiện nào?
a) Lời kêu gọi ngày 17/7/1966
b) Di chúc 1969
c) Thư chúc Tết 1966
d) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946

41. Thời kỳ trước năm 1945 -1969 là thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh:
a) Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng
b) Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc
c) Tiếp tục phát triển, hoàn thiện
d) Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam

42. Ngày 11/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự Lễ lên đường của đoàn quân tiểu trừ giặc đói diễn ra ở đâu?
a) Nhà hát lớn Hà Nội
b) Ga Hàng cỏ
c) Trường Đại học Việt Nam
d) Bắc Bộ phủ

43. Nguyễn Ái Quốc đã dịch 2 cuốn “Nhân loại tiến hoá sử” và “Cộng sản A.B.C” lúc đang ở Xiêm (Thái Lan) vào thời gian nào?
a) Năm 1927
b) Năm 1926
c) Năm 1929
d) Năm 1928

44. Hồ Chí Minh đến thăm đền Hùng lần đầu tiên vào thời gian nào?
a) 9/1954
b) 9/1950
c) 10/1954
d) 9/1945

45. Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát lúc đang ở đâu?
a) Trung Quốc
b) Liên xô
c) Pháp
d) Việt Nam

46. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam năm 1946 bằng tiếng nào?
a) Tiếng Pháp
b) Tiếng Việt
c) Tiếng Anh
d) Tiếng Nga

47. Ai là người không phải là Đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VII Quốc tế Thanh niên (25/9/1935 ở Matxcova)?
a) Lê Hồng Phong
b) Hoàng Văn Nọn
c) Nguyễn Ái Quốc
d) Nguyễn Thị Minh Khai

48. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?
a) 1869
b) 1865
c) 1868
d) 1863

49. Nguyễn Tất Thành đã tham dự phong trào nào vào tháng 9/1908?
a) Phong trào biểu tình chống Pháp
b) Phong trào Duy Tân
c) Cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế
d) Phong trào cắt tóc ngắn

50. Hồ Chủ tịch thay mặt Chính phủ tặng đồng bào miền Nam danh diệu gì vào tháng 12/1946?
a) Thành đồng Tổ quốc
b) Kháng chiến anh dũng
c) Sản xuất giỏi
d) Chiến đấu giỏi

51. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” vào năm nào?
a) 1905
b) 1907
c) 1908
d) 1904

52. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?
a) 9/1910-2/1911
b) 9/1908-9/1909
c) 9/1910-4/1911
d) 9/1910-5/1911

53. Hồ Chí Minh nói: “Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng phải đánh thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Trận đánh đó là chiến dịch nào?
a) Tây Bắc
b) Thượng Lào
c) Biên giới
d) Điện Biên Phủ

54. “Cương lĩnh đầu tiên của Đảng” do ai khởi thảo?
a) Châu Văn Liêm
b) Nguyễn Ái Quốc
c) Trường Chinh
d) Hồ Tùng Mậu

55. Trong các giá trị truyền thống tốt đẹp của đân tộc mà Hồ Chí Minh đã kế thừa thì yếu tố nào là tư tưởng, tình cảm cao quý và thiêng liêng nhất?
a) Cần cù chăm chỉ
b) Truyền thống nhân nghĩa
c) Chủ nghĩa yêu nước
d) Tinh thần đoàn kết

56. Bác Hồ tham gia thành lập Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp năm nào?
a) Năm 1920
b) Năm 1917
c) Năm 1918
d) Năm 1919

57. Tháng 10/1929, Nguyễn Ái Quốc bị toà án Vinh (Nghệ An) xử vắng mặt và bị khép vào tội gì?
a) Tử hình
b) Tù chung thân
c) Đày vô thời hạn đi Châu Phi
d) Đày vô thời hạn đi Côn Đảo

58. 6/1925, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức nào?
a) Đảng Cộng sản Việt Nam
b) Tâm tâm xã
c) Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
d) Việt Nam Quốc dân Đảng

59. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con?
a) Bốn
b) Năm
c) Sáu
d) Ba

60. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào?
a) Bản án chế độ thực dân Pháp
b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
c) Đường cách mệnh
d) Tuyên ngôn độc lập

61. Tháng 6/1924, Nguyễn Ái Quốc đã tham dự đại hội nào tại Liên Xô?
a) Quốc tế cứu đỏ
b) Quốc tế Công hội đỏ
c) Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản
d) Quốc tế nông dân

62. Vào thời gian tháng 9/1906, Nguyễn Tất Thành học tại đâu:
a) Trường Pháp – Việt Đông Ba
b) Trường Quốc học Huế
c) Trường Pháp – Việt Vinh
d) Trường làng

63. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu?
a) Hương Cảng (Trung Quốc)
b) Thượng Hải (Trung Quốc)
c) Quảng Châu (Trung Quốc)
d) Cao Bằng (Việt Nam)

64. Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo nào?
a) Nhân đạo
b) Le Paria
c) Pravđa
d) Thanh niên

65. Trong thời gian 1928-1929, Nguyến Ái Quốc hoạt động trên địa bàn nước nào?
a) Trung Quốc
b) Pháp
c) Liên Xô
d) Thái Lan

66. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng vào thời gian nào?
a) 3/6/1911
b) 2/6/1911
c) 6/5/1911
d) 5/6/1911

67. Thời gian nào Đảng ta trở lại với tư tưởng của Hồ Chí Minh trong chính cương sách lược vắn tắt?
a) Năm 1936
b) Năm 1935
c) Năm 1941
d) Năm 1939

68. Ngày 15/11/1945, Bác Hồ đã dự lễ khai giảng của nước ta, đó là trường đại học nào?
a) ĐH Việt Nam
b) ĐHYK Hà Nội
c) ĐHBK Hà Nội
d) ĐHSP Hà Nội

69. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào thời gian nào?
a) Năm 1925
b) Năm 1930
c) Năm 1920
d) Năm 1945

70. “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” là câu Bác Hồ nói về chủ trương cứu nước của ai?
a) Nguyễn Trường Tộ
b) Nguyễn Thái Học
c) Phan Bội Châu
d) Phan Chu Trinh

71. Cơ quan ngôn luận cảu Hội Liên hiệp thuộc địa là:
a) Báo L. Humanité
b) Báo Pravđa
c) Báo Le Paria
d) Báo Thanh niên

72. “Không chúng ta thà hy sinh tấ cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Lời khẳng định đanh thép này được trích trong văn bản nào của Bác?
a) Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa
b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
c) Tuyên ngôn độc lập
d) Thư gửi đồng bào Nam bộ

73. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu phố Văn Minh (Quảng Châu)?
a) Số 20/1
b) Số 15/1
c) Số 13/1
d) Số 22/1

74. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. Tờ báo đó là:
a) Cứu quốc
b) Nỏte Voix
c) Dân chúng
d) Cờ giải phóng

75. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” xuất bản năm 1925 do ai biên soạn?
a) Hồ Tùng Mậu
b) Lê Hồng Sơn
c) Nguyễn Ái Quốc và nhóm sinh viên Trung Quốc
d) Nguyễn Ái Quốc

76. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Bác Hồ viết được xuất bản năm nào?
a) Năm 1924
b) Năm 1927
c) Năm 1926
d) Năm 1925
Tổ 3(Huyền)
77. “Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta”. Câu trên dây được trích từ đâu?
a) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
b) Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh
c) Lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến của Uỷ ban kháng chiến Nam Bộ
d) Chỉ thị “kháng chiến kiến quốc” của Trung ương Đảng

78. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên lần đầu tiên được dịch ra bằng tiếng nước nào?
a) Tiếng Trung Quốc
b) Tiếng Nga
c) Tiếng Việt
d) Tiếng Anh

79. Năm 1928 khi đến Xiêm (Thái Lan) Nguyễn Ái Quốc lấy tên là gì?
a) Vương Đạt Nhân
b) Già Thu
c) Thầu Chín
d) Hồ Quang

80. Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân chính và Người dặn lại rằng: “cố gắng học quân sự”. Họ là ai?
a) Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng
b) Phạm Văn Đồng và Vũ Anh
c) Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn
d) Phùng Chí Kiên và Võ Nguyên Giáp

81. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được Nhà xuất bản Sự Thật dịch, in ra tiếng Việt vào năm nào?
a) Năm 1965
b) Năm 1950
c) Năm 1960
d) Năm 1946

82. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở đâu?
a) Hà Nội
b) Tân Trào
c) Paris
d) Hải Phòng

83. Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Bộ thuộc địa trình bày nguyện vọng muốn vào học trường Thuộc địa?
a) 6/1911
b) 9/1917
c) 6/1917
d) 9/1911

84. Hồ Chí Minh lấy bí danh là Ông Ké từ khi nào?
a) 1944
b) 1946
c) 1945
d) 1943

85. Điền vào chỗ trỗng những từ còn thiếu trong câu sau: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của thời đại trường tồn, là tài sản……..của dân tộc ta”
a) Đặc biệt quan trọng
b) Nền tảng tư tưởng
c) Vô giá
d) Rất quý

86. Bài thơ: “Năm qua thắng lợi vẻ vang; Năm này tiền tuyến chắc càng thắng to; Vì độc lập, vì tự do; Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào; Tiến lên! Chiến sỹ đồng bào! Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn”. Bài thơ chúc Tết này Hồ Chí Minh viết năm nào?
a) 1968
b) 1967
c) 1969
d) 1966

87. Nguyễn Ái Quốc rời nước Đức để tìm đường đến Thái Lan khi nào?
a) 6/1927
b) 6/1924
c) 6/1928
d) 6/1929

88. Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà tù của thực dân Anh ở Hồng Kông?
a) Bà Tống Khánh Linh
b) Luật sư Lôgiơbai (Lôdơbi)
c) Tô mát Xautôn (Phó thống đốc Hồng Kông)
d) Luật sư Nôoen Prit

89. Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tại đâu?
a) Phủ Chủ tịch
b) Tân trào, Tuyên Quang
c) Làng Vạn Phúc, Hà Đông
d) Phố Hàng Ngang

90. Bác Hồ tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên năm nào?
a) Năm 1919
b) Năm 1922
c) Năm 1920
d) Năm 1921

91. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
a) Nguyễn Sinh Sắc
b) Phan Bội Châu
c) Mai Văn Miến
d) Vương Thúc Quý

92. “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh ở trong văn kiện nào?
a) Đạo đức cách mạng
b) Di chúc 1969
c) Lời kêu gọi ngày 17/7/1966
d) Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ hai của Đảng

93. Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở……………..của tư tưởng Hồ Chí Minh
a) Chủ quan
b) Cần thiết cho sự hình thành
c) Tất yếu
d) Thế giới quan và phương pháp luận

94. “Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế gới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh và văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước”. Đây là đoạn văn trích trong bức thư nào của Hồ Chí Minh?
a) Thư gửi đồng bào Nam bộ 26/9/1945
b) Thư gửi đồng bào Nam bộ 1/6/1946
c) Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng 10/1945.
d) Thư gửi các học sinh 9/1945

95. Thời kỳ trước năm 1930 -1945 là thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh:
a) Tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc
b) Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng
c) Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam
d) Tiếp tục phát triển, hoàn thiện

96. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?
a) 1912-1913
b) 1911-1912
c) 1913-1914
d) 1912-1914

97. Nguyễn Ái Quốc tham gia Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp, làm Trưởng tiểu ban Đông Dương năm nào?

a) Năm 1921
b) Năm 1920
c) Năm 1922
d) Năm 1923

98. Khi trao nhiệm vụ cho một vị tướng, ngày 1/1/1954, Hồ Chí Minh nói: “Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng thì không đánh”. Vị tướng đó là ai?
a) Trần Văn Quang
b) Võ Nguyên Giáp
c) Nguyễn Chí Thanh
d) Nguyễn Sơn

99. Các bản Di chúc của Hồ Chí Minh được Bộ chính trị BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VI) công bố vào thời gian nào?
a) 1991
b) 1975
c) 1989
d) 1069

100. Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào?
a) 1893
b) 1901
c) 1895
d) 1898

101. Địa danh đầu tiên được Hồ Chí Minh đặt chân đến khi mới về nước tại Cột mốc 108 trên biên giới Việt-Trung thuộc huyện nào của tỉnh Cao Bằng?
a) Hà Quảng
b) Nguyên Bình
c) Hoà An
d) Trà Lĩnh

102. Ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự lễ mít tinh của hơn hai vạn đồng bào Hà Nội ủng hộ cuộc bầu cử Quốc hội. Cuộc mít tin đó diễn ra ở đâu?
a) Quảng trường Ba Đình
b) Sân ga Hàng Cỏ
c) Khu Việt Nam học xá
d) Nhà hát lớn

103. Nguyễn Ái Quốc đến Liên xô lần đầu năm nào?
a) 1922
b) 1924
c) 1923
d) 1921

104. 13/8/1945, Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập tổ chức nào?
a) Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc
b) Mặt trận Việt Minh
c) Đội VIệt Nam tuyên truyền giải phóng quân
d) Quân đội nhân dân Việt Nam

105. Mùa xuân 1946, nói chuyện với linh mục Hồ Ngọc Cẩm (giáo phận Bắc Ninh), Hồ Chí Minh có nhắc đến một giáo dân yêu nước: “Tuy ông được sang Pháp học tập, lại từng làm việc cho Soái phủ Pháp mấy năm ở Sài Gòn. Thế mà ông đã gửi lên triều đình Tự Đức nhiều bản sớ tấu bàn việc chỉnh tu võ bị, canh tân đất nước. Ngày ấy, triều đình không lắng nghe ông ta. Giá như biết làm theo một số điều kiến nghị ấy thì chắc cũng đã bớt được nhiều khó khăn”. Giáo dân ấy là ai?
a) Nguyễn Xuân Ôn
b) Nguyễn Trọng Hợp
c) Nguyễn Trường Tộ
d) Bùi Viện

106. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam có mấy thành viên tham dự:
a) 7
b) 8
c) 6
d) 10

107. Hồ Chí Minh kế thừa quan điểm nào sau đây của Phật giáo:
a) Tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn, lối sống đạo đức
b) Tư tưởng về cuộc sống vĩnh hằng bên kia thế giới
c) Lòng nhân ái cao cả
d) Tư tưởng tiến bộ về tự do, độc lập

108. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng” cho Sinh Cung với tên mới Nguyễn Tất Thành vào thời gian nào?
a) 1901
b) 1898
c) 1895
d) 1903

109. Nguyễn Tất Thành lấy tên Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
a) Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng 12 năm 1920.
b) Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911
c) Khi Bác sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923
d) Gởi yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xay (Pháp) ngày 18/6/1919.

110. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài hát nào của Quốc tế Cộng sản theo thể thơ lục bát?
a) Quốc tế ca
b) Không có tác phẩm nào
c) Công Đoàn
d) Thanh niên quốc tế

111. Nguyễn Tất Thành làm việc trên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin với tên là:
a) Nguyễn Ái Quốc
b) Nguyễn Tất Đạt
c) Văn Ba
d) Nguyễn Sinh Cung

112. Để tìm nhân tài cho đất nước, Hồ Chí Minh đã viết bài Tìm người tài đức, trong đó có đoạn: “E vì Chính phủ không nghe đến, không nhìn khắp, đến nỗi các bậc tài đức không thể xuất thân”. Hãy cho biết bài báo này được đăng trên tờ báo nào?
a) Báo Cứu quốc
b) Báo Sự Thật
c) Báo Thanh niên
d) Báo Phụ nữ

113. Hội nghị lần thứ mấy của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đánh dấu thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) Hội nghị lần thứ Tám
b) Hội nghị lần thứ Bảy
c) Hội nghị lần thứ Sáu
d) Hội nghị lần thứ Chín

114. Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước là con đường cách mạng vô sản được đánh dấu bằng sự kiện nào?
a) Khi tham gia Đảng xã hội Pháp
b) Khi đọc Biện chứng tự nhiên của Ph.Ăngghen
c) Khi đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin
d) Khi đọc Bộ Tư bản của C.Mác
Tổ 4(Mai)
115. Trong thời gian 1924-1927, Nguyến Ái Quốc hoạt động trên địa bàn nước nào?
a) Liên Xô
b) Thái Lan
c) Trung Quốc
d) Pháp

116. Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc tham dự sự kiện gì?
a) Đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp
b) Đại hội Tua
c) Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp
d) Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp

117. Nguyễn Ái Quốc Vào Đảng Xã hội Pháp năm nào?
a) Năm 1919
b) Năm 1917
c) Năm 1918
d) Năm 1920

118. Trong thời gian 1923-1924, Nguyến Ái Quốc hoạt động trên địa bàn nước nào?
a) Liên Xô
b) Trung Quốc
c) Anh
d) Pháp

119. Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp lưu ý cần có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề thuộc địa vào thời gian nào?
a) 7/1920
b) 7/1930
c) 7/1918
d) 7/1923

120. Thời kỳ 1939-1940, khi hoạt động ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc mạng bí danh gì?
a) Vương
b) Thọ
c) Lý Thuỵ
d) Lin

121. Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa tại Quốc tế nông dân vào thời gian nào?
a) 10/1923
b) 10/1927
c) 10/1925
d) 10/1921

122. Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp Đại hội đồng của liên đoàn chống đế quốc, từ ngày 9 đến ngày 12 năm 1927 tại thành phố nào?
a) Pari
b) Matxcova
c) Brucxen
d) Beclin

123. Nguyễn Ái Quốc lấy tên mới là Hồ Chí Minh lên đường đi Trung Quốc liên lạc với các lực lượng đồng minh chống chiến tranh phát xít vào thời gian nào?
a) 5/1943
b) 8/1943
c) 5/1941
d) 8/1942

124. Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” khi đang ở đâu?
a) Trung Quốc
b) Pháp
c) Liên Xô
d) Việt Nam

125. Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu Á” vào năm nào?
a) Năm 1924
b) Năm 1926
c) Năm 1927
d) Năm 1925

126. “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập, thống nhất, dân chủ, hoà bình”. Đoạn trích trong thư khen ngợi của Hồ Chí Minh gửi cho bộ đội, và đồng bào Tây Bắc sau chiến thắng gì?
a) Chiến thắng Biên giới
b) Chiến thắng Hoà Bình
c) Chiến thắng Điện Biên Phủ
d) Chiến thắng Tây Bắc

127. 9/1924, Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô về Trung Quốc để làm gì?
a) Xem xét tình hình Đông Dương
b) Tìm đường về Việt Nam
c) Chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
d) Ủng hộ cách mạng Trung Quốc

128. Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào?
a) Quảng Nam
b) Quảng Ngãi
c) Bình Định
d) Phan Thiết

129. Trong số các đồng chí sau, ai là người đã được gặp Hồ Chí Minh năm 1925?
a) Phạm Văn Đồng
b) Tôn Đức Thắng
c) Hồ Tùng Mậu
d) Trần Phú

130. Mốc thời gian nào ghi dấu Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau ba mươi năm hoạt động ở nước ngoài?
a) 8/2/1941
b) 15/1/1941
c) 20/2/1940
d) 28/1/1941

131. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Bác Hồ được xuất bản đầu tiên tại đâu?
a) Liên Xô
b) Trung Quốc
c) Pháp
d) Việt Nam

132. Theo Hồ Chí Minh, ai “là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa”?
a) V.I.Lênin
b) C.Mác
c) Ph.Ăngghen
d) Xtalin

133. Núi Các Mác, suối Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc huyện, tỉnh nào?
a) Bắc Sơn-Lạng Sơn
b) Sơn Dương-Tuyên Quang
c) Hà Quảng-Cao Bằng
d) Đại Từ-Thái Nguyên

134. Trong thời gian 1921-1923, Nguyến Ái Quốc hoạt động trên địa bàn nước nào?
a) Liên Xô
b) Pháp
c) Anh
d) Trung Quốc

135. Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Véc-xay vào thời gian nào?
a) 18/6/1919
b) 18/6/1918
c) 18/6/1917
d) 18/6/1920

136. Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi một đồng chí ở Quốc tế Cộng sản yêu cầu được giao công việc sau một số năm ở tình trạng không hoạt động, kể từ khi bị Anh bắt giam ở Hồng Kông, bức thư đó viết lúc nào?
a) 6/1938
b) 6/1939
c) 6/1935
d) 6/1941

137. 10/1938-12/1940, tham gia giải phóng quan Trung Quốc, với phù hiệu Bát Lộ quân, Nguyễn Ái Quốc được phong quân hàm gì?
a) Thiếu tá
b) Trung sỹ
c) Trung uý
d) Thiếu tướng

138. Nguyễn Tất Thành nói: “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”. Câu nói đó vào thời gian nào?
a) 7/1910
b) 6/1911
c) 6/1912
d) 6/1909

139. Khi bị bắt ở Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc mang thẻ căn cước có tên là gì?
a) Hồ Quang
b) Lý Thuỵ
c) Tống Văn Sơ
d) Thầu Chín

140. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?
a) V.I. Lênin và phương Đông
b) Bản án chế độ thực dân Pháp
c) Con Rồng tre
d) Đường cách mệnh

141. Bác Hồ nói: “Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác Hồ nói câu trên ở đâu?
a) Cổ Loa
b) Tân Trào
c) Hà Nội
d) Đền Hùng

142. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của V.I. Lênin “Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động… chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Câu nói được ghi ở trang đầu tiên của cuốn sách nào?
a) V.I. Lênin và các dân tộc thuộc địa
b) Bản án chế độ thực dân Pháp
c) Nhật ký trong tù
d) Đường cách mệnh

143. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là:
a) Báo Nhân đạo
b) Báo Người cùng khổ
c) Báo Thanh niên
d) Không có

144. Mang tên Lý Thuỵ, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia lãnh đạo tổ chức quốc tế nào?
a) Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức
b) Tân Việt cách mạng Đảng
c) Hội liên hiệp thuộc địa
d) Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

145. “Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác!”. Câu thơ trên của tác giả nào?
a) Chế Lam Viên
b) Huy Cận
c) Tố Hữu
d) Nguyễn Đình Thi

146. Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Đạt Nhân đã phát biểu tại Đại hội II của Quốc dân Đảng Trung Quốc lúc nào?
a) 14/1/1926
b) 14/1/1924
c) 14/1/1928
d) 14/1/1942

147. Nhân dịp tết Trung Thu, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thiếu niên nhi đồng, mở đầu bức thư Người viết: “Trung thu trăng sáng như gương; Bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng; .. Gửi cho các cháu, tỏ lòng nhớ nhung”. Đó là tết Trung Thu năm nào?
a) 1952
b) 1951
c) 1949
d) 1950

148. Thời gian bị giam giữ trong các nhà tù ở Quảng Tây (TQ), Hồ Chí Minh đã viết tập thơ Nhật ký trong tù. Tập thơ đó có bao nhiêu bài?
a) 134
b) 130
c) 124
d) 140

149. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?
a) Quản lý xã hội bằng đạo đức
b) Quan điểm về Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín
c) Tinh thần hiếu học
d) Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân

150. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc khi đang ở đâu?
a) Anh
b) Mỹ
c) Pháp
d) Trung Quốc

151. Năm 1939, sau 2 lần không bắt được liên lạc với Đảng Cộng sản Đông Dương, ở Trung Quốc Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để hy vọng chắp nối được liên lạc?
a) Viết bài đăng báo
b) Dùng điện đài liên lạc
c) Gửi thư cho các đồng chí có trách nhiệm
d) Gởi thư

152. “Chỉ có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách mạng ở phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn they, suy ngẫm, so sánh và hiểu vấn đề. Vì vậy, họ là những người đầu tiên tham gia tranh đấu”. Nguyễn Ái Quốc viết điều đó trong tác phẩm nào?
a) Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc
b) V.I.Lênin và Phương Đông
c) Đường cách mệnh
d) Bản án chế độ thực dân Pháp
Tổ 5(Phúc)
153. 22/12/1944, theo chỉ thị của bác tổ chức nào đã được thành lập?
a) Mặt trận Việt Minh
b) Quân đội nhân dân Việt Nam
c) Đội VIệt Nam tuyên truyền giải phóng quân
d) Mặt trận Liên Việt

154. Ai là người đi đầu trong việc quyên góp ủng hộ Chính phủ trong “Tuần lễ vàng” đã được Hồ Chí Minh tặng thưởng huy chương vàng?
a) Nguyễn Sơn Hà
b) Trịnh Văn Bô
c) Bạch Thị Bưởi
d) Vương Thị Lai

155. Ngay khi tới Quảng Châu (1924), Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với tổ chức cách mạng nào đầu tiên?
a) Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
b) Việt Quốc
c) Việt Cách
d) Tâm tâm xã

156. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Nhận định trên ở văn kiện nào?
a) Điếu văn của BCHTW Đảng Lao động Việt Nam ngày 9/9/1969
b) Lời kêu gọi của BCHTW Đảng Lao động Việt nam ngày 3/9/1969
c) Xã luận báo Nhân dân 9/9/1969
d) Bản thông cáo đặc biệt ngày 4/9/1969

157. Bác Hồ viết: “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập, một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí… Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới”. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào của Hồ Chí Minh?
a) Chống nạn thất học
b) Sắc lệnh thiết lập Hội đồng cố vấn học chính
c) Đời sống mới
d) Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ

158. Tháng 5/1922, Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm nào nhân dịp vua Khải Định sang Pháp?
a) Chế độ khai hóa giết người
b) Vở kịch Con Rồng tre
c) Bản án chế độ thực dan Pháp
d) Đông Dương

159. Ngày 27/5/1946, Hội đồng Chính phủ đã quyết định chọn ai thay Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch nước trong thời gian Người đi vắng?
a) Phan Anh
b) Võ Nguyên Giáp
c) Phạm Văn Đồng
d) Huỳnh Thúc Kháng

160. Ngày 1/5/1930, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?
a) Xiêm
b) Trung Quốc
c) Liên xô
d) Xingapo

161. Hồ Chí Minh bị chính quyền Quốc dân đảng Trung Hoa bắt và giam giữ trong thời gian nào?
a) 8/1942-1/1943
b) 8/1942-8/1944
c) 8/1942-6/1943
d) 8/1942-9/1943

162. Nguyễn Ái Quốc bị thực Anh giam giữ ở Hồng Kông trong thời gian nào?
a) 6/1931-1/1932
b) 6/1931-1/1933
c) 6/1931-1/1934
d) 6/1931-1/1935

163. Quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trải qua mấy thời kỳ?
a) Ba
b) Năm
c) Sáu
d) Bốn

164. Ngày 13/8/1945, một cuộc hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Hội nghị đã nhận định “Cơ hội rất tốt cho ta giành chính quyền đã tới”. Đó là hội nghị nào?
a) Đại hội quốc dân Việt Nam
b) Hội nghị thành lập Khu giải phóng Việt Bắc
c) Hội nghị toàn quốc của Đảng
d) Hội nghị quân sự Bắc kỳ

165. Ngày 6/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khoá I tại địa điểm bỏ phiếu nào?
a) Phố Hàng Trống
b) Phố Hàng Gai
c) Phố Lò Đúc
d) Phố Hàng Vôi

166. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên lần đầu tiên được viết bằng tiếng gì?
a) Tiếng Trung Quốc
b) Tiếng Anh
c) Tiếng Pháp
d) Tiếng Nga

167. Tháng 7/1925, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là gì?
a) Hồ Quang
b) Lý Thụy
c) Giá Thu
d) Thầu Chín

168. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm:
a) Cơ sở khách quan và những tiền đề tư tưởng lý luận
b) Cở sở khách quan và nhân tố chủ quan
c) Giá trị truyền thống và tinh hoa nhân loại kết hợp với khả năng tư duy sáng tạo của Hồ Chí Minh
d) Bối cảnh trong nước và thế giới

169. Hội nghị BCHTWĐ lần thứ 8, họp tháng 5/1941 do Nguyễn Ái Quốc chủ toạ có mặt những ai?
a) Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Lương Bằng
b) Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ
c) Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn
d) Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu

170. Về đến Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã dùng bí danh gì để hoạt động cách mạng?
a) Vương Đạt Nhân
b) Lý Thuỵ
c) Thầu Chín
d) Già Thu

171. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc Học Huế năm học nào?
a) Năm học 1906-1907
b) Năm học 1911-1912
c) Năm học 1907-1908
d) Năm học 1905-1906

172. Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu Á” khi đang ở đâu?
a) Quảng Châu (Trung Quốc)
b) U Đôn (Thái Lan)
c) Pari (Pháp)
d) Cao Bằng (Việt Nam)

173. Cuối tháng 71945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này?
a) Hoàng Quốc Việt
b) Phạm Văn Đồng
c) Đặng Văn Cáp
d) Võ Nguyên Giáp

174. Hồ Chí Minh được tuyển chọn vào lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào thời gian nào?
a) 1/1/1937-31/12/1937
b) 6/6/1931-31/12/1938
c) 1/15/1937-31/12/1938
d) 6/6/1931-31/12/1936

175. “Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ Quốc. Tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước” là câu nói của Hồ Chí Minh về Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 trong cuộc mít tin của nhân dân Thủ Đô tại đâu?
a) Bắc Bộ phủ
b) Nhà Hát lớn
c) Quảng trường Hà Nội
d) Tân Trào, Tuyên Quang

176. Lễ truy điệu Hồ Chủ Tịch được tổ chức với những nghi thức trọng thể nhất tai Quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào thời gian nào?
a) 8/9/1969
b) 7/9/1969
c) 6/9/1969
d) 9/9/1969

177. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra mấy luận điểm về cách mạng giải phóng dân tộc?
a) 4
b) 5
c) 7
d) 6

178. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn đi đến thắng lợi phải đi theo con đường nào?
a) Cách mạng tư sản
b) Cách mạng vô sản
c) Cách mạng xã hội chủ nghĩa
d) Cách mạng quốc tế

179. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc
b) Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa không cần sự giúp đỡ của các nước trên thế giới
c) Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc
d) Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

180. Xác định đúng quan điểm của Hồ Chí Minh:
a) Giải phóng giai cấp là tiền đề để giải phóng dân tộc
b) Gỉai phóng con người là tiền đề để giải phóng dân tộc
c) Giải phóng dân tộc là tiền đề giải phóng giai cấp
d) Giải phóng xã hội là tiền đề giải phóng giai cấp

181. Chủ nghĩa dân tộc mà Hồ Chí Minh coi là động lực lớn của đất nước là chủ nghĩa dân tộc gì?
a) Chủ nghĩa dân tộc nhược tiểu
b) Chủ nghĩa dân tộc chân chính
c) Chủ nghĩa dân tộc nước lớn
d) Chủ nghĩa quốc gia

182. Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam do yếu tố nào quy định?
a) Do vai trò của giai cấp công nhân trong sản xuất
b) Do số lượng giai cấp công nhân
c) Do đặc tính của giai cấp công nhân
d) Do ý muốn của Đảng Cộng sản

183. Hồ Chí Minh viết: “… mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử”. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên?
a) Cách mạng Tư sản Pháp
b) Cách mạng Tháng Tám
c) Cách mạng Tân Hợi
d) Cách mạng Tháng Mười

184. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
a) Đòi quyền bình đẳng giữa các dân tộc
b) Đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân
c) Đòi quyền tự trị dân tộc dưới sự bảo hộ của ngoại bang.
d) Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giải phóng dân tộc, lựa chọn con đường phát triển dân tộc

185. “Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy. Đó là khẳng định của Hội Nghị Trung ương nào?
a) HNTW6 (11/1939)
b) HNTW7 (11/1940)
c) HNTW8 (5/1941)
d) HNTQ của Đảng (8/1945)

186. “Sự giải phóng giai cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân”. Câu nói trên của ai?
a) V.I. Lênin
b) Hồ Chí Minh
c) C.Mác
d) Ph.Ăngghen

187. Theo Hồ Chí Minh, lực lượng giải phóng dân tộc gồm những ai?
a) Công nhân, nông dân, trí thức
b) Toàn dân tộc
c) Các giai cấp và tầng lớp tiến bộ
d) Công nhân, nông dân

188. Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Cách mạng bạo lực là đấu tranh gì?
a) Kết hợp đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị
b) Đấu tranh ngoại giao
c) Đấu tranh chính trị
d) Đấu tranh vũ trang

189. “Chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải liên lạc tất cả những đảng cách mệnh trong thế giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa”. Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?
a) Bản án chế độ thực dân Pháp
b) Đường cách mệnh
c) Trung quốc và thanh niên Trung Quốc
d) V.I.Lênin và các dân tộc thuộc địa

190. “Công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ, … là bầu bạn cách mệnh của công nông”. Nguyễn Ái Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào?
a) V.I.Lênin và Phương Đông
b) Đường cách mệnh
c) Bản án chế độ thực dân Pháp
d) Nông dân Trung Quốc
Tổ 6(Sử)
191. “Bạo lực cách mạng là bạo lực của quần chúng”. Câu nói trên của ai?
a) Hồ Chí Minh
b) C.Mác
c) Ph.Ăngghen
d) V.I. Lênin

192. Vấn đề cơ bản của cách mạng thuộc địa là:
a) Cải thiện dân sinh
b) Ruộng đất cho nông dân
c) Độc lập dân tộc
d) Là vấn đề dân chủ xã hội

193. Câu: “… Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”, được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
a) Chương trình tóm tắt của Đảng
b) Đường cách mệnh
c) Chính cương vắn tắt của Đảng
d) Sách lược vắn tắt của Đảng

194. Câu “Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”, trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a) Đường cách mệnh
b) Bản án chế độ thực dân Pháp
c) V.I.Lênin và các dân tộc thuộc địa
d) Trung quốc và thanh niên Trung Quốc

195. Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Vì sao?
a) Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở chính quốc
b) Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa tập trung ở các nước thuộc địa hơn ở các nước chính quốc
c) Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc
d) Các nước thuộc địa được sự giúp đỡ của các nước tiến bộ

196. “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Câu nói trên của ai?
a) C.Mác
b) V.I. Lênin
c) Ph.Ăngghen
d) Hồ Chí Minh

197. “Công cuộc giải phóng nhân dân thuộc địa chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực tự giải phóng”. Câu nói trên của ai?
a) V.I. Lênin
b) C.Mác
c) Hồ Chí Minh
d) Ph.Ăngghen

198. “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Đoạn văn trên trong Tuyên ngôn độc lập của Bác đã kế thừa từ bản tuyên ngôn độc lập của nước nào?
a) Liên Xô
b) Mỹ
c) Pháp
d) Anh

199. Theo Hồ Chí Minh, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là gì?
a) Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến
b) Mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân
c) Mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân, trí thức với địa chủ phong kiến
d) Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản dân tộc

200. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, yêu cầu bức thiết của nông dân các nước thuộc địa là:
a) Độc lập dân tộc
b) Đánh đổ tư sản
c) Đánh đổ phong kiến
d) Cách mạng ruộng đất

201. V.I.Lênin bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống:
a) Chủ nghĩa đế quốc
b) Chủ nghĩa tư bản
c) Chủ nghĩa thực dân
d) Chủ nghĩa bá quyền

202. “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. Đoạn văn trên trong Tuyên ngôn độc lập của Bác đã kế thừa từ bản tuyên ngôn độc lập của nước nào?
a) Pháp
b) Mỹ
c) Liên Xô
d) Anh

203. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới muốn giành được thắng lợi phải do:
a) Phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo
b) Phải do một cá nhân xuất chúng lãnh đạo
c) Giai cấp tư sản lãnh đạo
d) Do tầng lớp trí thức lãnh đạo

204. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là:
a) Đánh đổ tư sản
b) Đánh đổ phong kiến
c) Cách mạng ruộng đất
d) Giải phóng dân tộc

205. Hồ Chí Minh khẳng định “độc lập, tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc” vào khoảng thời gian nào?
a) Trong Cách mạng Tháng Tám 1945
b) Trong Kháng chiến chống Pháp
c) Trong Kháng chiến chống Mỹ
d) Khi đi tìm đường cứu nước

206. Hồ Chí Minh đứng trên quan điểm nào để giải quyết vấn đề dân tộc?
a) Quan điểm giai cấp công nhân
b) Quan điểm đại dân tộc
c) Quan điểm chủng tộc
d) Quan điểm quốc gia dân tộc

207. Đối tượng của cách mạng thuộc địa là:
a) Bọn phản động, tay sai ôm chân đế quốc
b) Địa chủ phong kiến
c) Chủ nghĩa thực dân và bọn tay sai phản động
d) Giai cấp tư sản bản địa

208. Hồ Chí Minh cho rằng các cuộc cách mạng nào là không triệt để?
a) Cách mạng Mỹ (1776), Pháp (1789)
b) Cách mạng Tháng Mười Nga (1917)
c) Cách mạng Tan Hợi (1911)
d) Tất cả các cuộc cách mạng trên thế giới

209. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc là:
a) Đánh đổ phong kiến
b) Đánh đổ tư sản
c) Giải phóng dân tộc
d) Đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, thiết lập chính quyền của nhân dân

210. Điền vào phần còn thiếu từ thích hợp theo quan điểm Hồ Chí Minh: “Học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là ….. cách mạng của công nông”
a) Gốc
b) Đồng minh
c) Người bạn thân thiết
d) Bầu bạn

211. Hồ Chí Minh bàn nhiều về cuộc đấu tranh chống:
a) Chủ nghĩa tư bản
b) Chủ nghĩa đế quốc
c) Chủ nghĩa thực dân
d) Chủ nghĩa bá quyền

212. “…dân tộc cách mệnh thì chưa phân giai cấp, nghĩa là sĩ, nông, công, thương đều thống nhất chống lại cường quyền”. Câu nói của Bác có nghĩa là:
a) Khẳng định lực lượng cách mạng bao gồm toàn dân tộc
b) Giai cấp, tầng lớp nào cũng có thể lãnh đạo cách mạng
c) Sĩ, nông, công, thương là lực lượng chủ chốt của cách mạng
d) Tất cả các tầng lớp, giai cấp trong xã hội đều bị áp bức, bóc lột nặng nề

213. Điền vào phần còn thiếu từ thích hợp theo quan điểm Hồ Chí Minh: “Tiểu tư sản, tư sản dân tộc và một bộ phận địa chủ là……của cách mạng”
a) Đồng minh
b) Gốc
c) Bầu bạn
d) Người bạn thân thiết

214. “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”. Hồ Chí Minh nói luận điểm này vào năm nào?
a) 1947
b) 1948
c) 1946
d) 1945

215. Xác định đúng với quan điểm của Hồ Chí Minh:
a) Đánh cùng giết tận
b) Đánh giặc phải đánh trận nào đáng trận ấy
c) Đánh giặc là phải tiêu diệt hết sinh lực địch
d) Đánh giặc không phải tiêu diệt hết sinh lực địch mà đánh bại ý chí xâm lược của chúng

216. Tìm điểm TRÁI với quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp:
a) Giữ vững độc lập dân tộc mình đồng thời tôn trọng độc lập dân tộc khác
b) Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
c) Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau
d) Giải phóng giai cấp là tiền đề của giải phóng dân tộc

217. “Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”. Câu trên được viết trong tác phẩm nào của Bác?
a) Bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 10-1964
b) Bài nói tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III, Tháng 12-1962
c) Thơ chúc tết năm 1964
d) Di chúc năm 1969

218. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là:
a) Nhiệm vụ hàng đầu của cả thời kỳ quá độ lên CNXH
b) Nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kỳ quá độ lên CNXH
c) Vấn đề then chốt của cả thời kỳ quá độ lên CNXH
d) Vấn đề có ý nghĩa chiến lược của cả thời kỳ quá độ lên CNXH

219. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác-Lênin nghĩa là gì?
a) Học thuộc các luận điểm lý luận
b) Để sống với nhau có tình, có nghĩa
c) Để hiểu được quy luật xã hội
d) Để chứng tỏ trình độ lý luận

220. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn?
a) Ở các nước châu Âu
b) Ở các nước châu Mỹ
c) Ở các nước châu Á, phương Đông
d) Ở các nước tư bản phát triển

221. Trong quan niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội có mấy mục tiêu cơ bản?
a) Hai mục tiêu
b) Năm mục tiêu
c) Bốn mục tiêu
d) Ba mục tiêu

222. Theo Hồ Chí Minh, tại sao cần thực hiện chế độ làm khoán dưới chủ nghĩa xã hội?
a) Kết hợp được lợi ích của người lao động, lợi ích của tập thể và lợi ích của Nhà nước
b) Khuyến khích người lao động hăng say và sáng tạo trong công việc
c) Có lợi cho Nhà nước
d) Khuyến khích được lợi ích của người lao động

223. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?
a) Khoa học-kỹ thuật phát triển
b) Nền sản xuất hiện đại
c) Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất chủ yếu
d) Cơ cấu công-nông nghiệp hợp lý

224. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của CNXH là gì?
a) Nhà nước được xây dựng và hoạt động theo pháp luật
b) Phân phối theo kế quả lao động
c) Mọi người được hưởng các quyền tự do dân chủ
d) Hệ thống chính trị tinh gọn

225. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong CNXH là gì?
a) Phân phối bình quân cho tất cả mọi người
b) Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
c) Phân phối theo phúc lợi xã hội
d) Làm theo năng lực, hưởng theo lao động

226. “Công nghiệp và nông nghiệp là….của nền kinh tế nước nhà”. Điền vào dấu “…” để hoàn thiện câu nói của Hồ Chí Minh.
a) Hai ngành chủ chốt
b) Hai lĩnh vực quan trọng
c) Hai ngành mũi nhọn
d) Hai chân

227. Trong xây dựng CNXH, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp tư sản dân tộc như thế nào?
a) Xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ
b) Không xoá bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ
c) Đánh đổ hộ với tư cách là giai cấp bóc lột
d) Coi họ là đối tượng nguy hiểm

228. Chọn cụm từ đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh điền vào chỗ trống: “…..ta giàu thì nước ta giàu, … ta thịnh thì nước ta thịnh”?
a) Thương nhân – Thương nghiệp
b) Công nhân – Công nghiệp
c) Nông nghiệp – Công nghiệp
d) Nông dân – Nông nghiệp
Tổ 7(Tiền)
229. Theo Hồ Chí Minh thì mâu thuẫn cơ bản của thời kỳ quá độ ở nước ta là:
a) Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tiên tiến với quan hệ sản xuất TBCN
b) Mâu thuẫn giữa mục tiêu đặt ra và trình độ còn thấp kém của người dân
c) Mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển cao của đất nước theo xu hướng tiến bộ và thực trạng kinh tế-xã hội quá thấp kém
d) Mâu thuẫn giữa định phướng phát triển và thực tế hành động

230. Người đầu tiên chủ trương phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là ai?
a) Lê Duẩn
b) Trần Phú
c) Hồ Chí Minh
d) Tôn Đức Thắng

231. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, CNXH có mấy đặc trưng?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

232. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, nội dung quan trọng nhất trong việc xây dựng CNXH ở nước ta trên lĩnh vực chính trị ở nước ta là:
a) Củng cố va mở rộng Mặt trần dân tộc thống nhất
b) Hoàn thiện hệ thống pháp luật
c) Củng cố vai trò quản lý của Nhà nước
d) Giữ gìn và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng

233. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng CNXH trước hết cần phải có cái gì?
a) Kinh tế phát triển
b) Hệ thống chính trị ổn định
c) Khoa học-kỹ thuật tiên tiến
d) Những con người xã hội chủ nghĩa

234. Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc là gì?
a) Làm cho con người phát triển toàn diện
b) Xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới
c) Làm cho mọi người dân hạnh phúc
d) Xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh

235. Theo Hồ Chí Minh, động lực quyết định nhất của Chủ nghĩa xã hội là gì?
a) Khoa học-kỹ thuật
b) Chính trị
c) Sự giúp đỡ, ủng hộ quốc tế
d) Con người

236. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?
a) Đem lại ruộng đất cho nhân dân
b) Nâng cao đời sống nhân dân
c) Giành độc lập dân tộc
d) Nâng cao hiệu quả hoạt động

237. Theo Bác, nhiệm vụ cơ bản của nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH là gì?
a) Cải tạo xã hội cũ
b) Xây dựng nền kinh tế mới XHCN
c) Xây dựng đặc trưng của chủ nghĩa xã hội
d) Xây dựng cơ sở vật chất của CNXH

238. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ thì kinh tế hợp tác xã:
a) Cần được ưu tiên phát triển
b) Cần đặc biệt khuyến khích, hướng dẫn và giúp đỡ nó phát triển
c) Cần được đặt vào vị trí trọng tâm
d) Cần phát triển thành thành phần quan trọng nhất trong nền kinh tế quốc dân

239. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu tổng quát của chủ nghĩa xã hội là gì?
a) Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân lao động
b) Phát triển mạnh mẽ khoa học-kỹ thuật
c) Một nền kinh tế hiện đại, có sức tăng trưởng cao
d) Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân lao động

240. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ, thành phần kinh tế được ưu tiên phát triển là:
a) Kinh tế quốc doanh
b) Kinh tế hợp tác xã
c) Kinh tế tư bản tư nhân
d) Kinh tế cá thể, tiểu chủ

241. Hồ Chí Minh nói: “Chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học chắc chắn sẽ đưa loài người đến…”. Hãy điền vào ô trống để hoàn thiện câu trên?
a) Tự do
b) Tương lai xán lạn
c) Sự phát triển toàn diện
d) Hạnh phúc vô tận

242. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: “Việt Nam đi lên CNXH từ một nước thuộc địa nửa phong kiến,…”?
a) Không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN
b) Bỏ qua các chế độ bóc lột
c) Xuyên qua CNTB
d) Bỏ qua chế độ TBCN

243. Vấn đề nào sau đây KHÔNG thuộc mục tiêu văn hóa-xã hội của CNXH?
a) Xóa nạn mù chữ, phát triển giáo dục
b) Đào tạo con người
c) Bài trừ mê tín dị đoan
d) Phát huy quyền dân chủ của nhân dân

244. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa là:
a) Đào tạo con người
b) Phát triển khoa học, công nghệ
c) Phát triển kinh tế
d) Phát triển văn hóa

245. Theo Hồ Chí Minh, biện pháp nào quan trọng nhất trong xây dựng chủ nghĩa xã hội?
a) Kết hợp cải tại xã hội cũ với xây dựng xã hội mới
b) Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, viện trợ quốc tế
c) Huy động các nguồn lực sẵn có trong dân
d) Kết hợp xây dựng và bảo vệ đất nước

246. “Chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng…làm của chung. Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, tất nhiên là trừ những người già cả, đau yếu và trẻ con”. Định nghĩa này nhấn mạnh lĩnh vực nào?
a) Kinh tế
b) Chính trị
c) Văn hóa
d) Xã hội

247. Tìm luận điểm KHÔNG ĐÚNG với tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) Công nghiệp hoá phải trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp
b) Công nghiệp hoá phải bắt đầu từ xây dựng và phát triển công nghiệp nặng
c) Công nghiệp hoá là con đường tất yếu phải đi của chúng ta
d) Công nghiệp hoá phải trên cơ sở xây dựng, phát triển một nền nông nghiệp toàn diện

248. Theo Hồ Chí Minh, hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
a) Quá độ từ từ
b) Quá độ gián tiếp
c) Quá độ vượt bậc
d) Quá độ trực tiếp

249. Trong Di chúc, chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một:
a) Cuộc cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam
b) Cuộc chiến khổng lồ của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam
c) Vấn đề trước mắt của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam
d) Vấn đề quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam

250. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, có mấy con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
a) Một
b) Bốn
c) Ba
d) Hai

251. Hồ Chí Minh bắt đầu nói về các loại hình hợp tác xã từ khi nào?
a) 1941
b) 1945
c) 1930
d) 1954

252. Vấn đề nào sau đây KHÔNG thuộc mục tiêu chính trị của CNXH?
a) Xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân
b) Phát huy quyền dân chủ của nhân dân
c) Nhân dân lao động làm chủ chế độ chính trị
d) Phải chú trọng vần đề đào tạo con người

253. Theo Hồ Chí Minh, động lực của chủ nghĩa xã hội bao gồm:
a) Động lực cơ bản và động lực không có bản
b) Động lực bên trong và động lực bên ngoài
c) Động lực trực tiếp và động lực gián tiếp
d) Động lực vật chất và động lực tinh thần

254. Theo Hồ Chí Minh, hạt nhân trong hệ động lực của chủ nghĩa xã hội là:
a) Sự giúp đỡ quốc tế
b) Chủ nghĩa yêu nước
c) Nhân dân lao động
d) Sự lãnh đạo của Đảng

255. “Mục đích của CNXH là gì? Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là: không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động”. Câu nói của Hồ Chí Minh muốn đề cập đến vấn đề gì?
a) Mục tiêu cụ thể của CNXH
b) Mục tiêu chính trị của CNXH
c) Mục tiêu chung của CNXH
d) Mục tiêu kinh tế của CNXH

256. Theo Hồ Chí Minh, thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
a) Cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới
b) Quá trình cải biến nền sản xuất lạc hậu thành nền sản xuất tiên tiến, hiện đại
c) Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng
d) Quá trình cải tiến các quan hệ sản xuất

257. Phương châm xây dựng nền văn hóa mới theo Hồ Chí Minh là:
a) Dân tộc, khoa học, đại chúng
b) Dân tộc, khoa học, quần chúng
c) Dân tộc, khoa học, dân chúng
d) Xây dựng về đức, trí, thể, mỹ

258. Tìm điểm TRÁI với quan điểm Hồ Chí Minh: tập thể lãnh đạo nếu không có cá nhân phụ trách thì sẽ dẫn đến tình trạng:
a) Người này ủy cho người kia
b) Cha chung không ai khóc
c) Dựa dẫm tập thể
d) Độc đoán chuyên quyền

259. “Phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để. Thật thà, không nể nang, không thêm bới. Phải vạch rõ ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, ……….”. Điền vào từ còn thiếu trong câu nói trên của Hồ Chí Minh?
a) Nhưng phải thấy được ưu điểm của họ
b) Chứ không phê bình người
c) Của mình và của người khác
d) Phải phê bình nghiêm túc

260. Hồ Chí Minh khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình… rồi tìm kiếm mọi cách để khắc phục sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Điều khẳng định trên được Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?
a) Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ
b) Sửa đổi lề lối làm việc
c) Đời sống mới
d) Đạo đức cách mạng

261. Chọn đáp án SAI trong những đáp án được rút ra từ mệnh đề sau: “Đảng ta vừa là người lãnh đạo,vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”
a) Là tận tâm, tận lực phụng sự quần chúng
b) Là việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh
c) Là khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ
d) Đầy tớ là tôi tớ, tôi đòi, theo đuôi quần chúng

262. Chọn câu trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của dân tộc Việt Nam
b) Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân
c) Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao động
d) Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam

263. Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: “Trong quan hệ với quần chúng, Đảng phải…”?
a) Không được theo đuôi quần chúng
b) Không được xa rời quần chúng
c) Theo đuôi quần chúng
d) Luôn luôn nghe theo quần chúng

264. Hồ Chí Minh đã dùng bút danh gì để viết tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”?
a) Tân Sinh
b) T.Lan
c) X.Y.Z
d) Hồ Chí Minh

265. Luận điểm “Cách mệnh trước hết cần phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a) Bản án chế độ thực dân Pháp
b) Chánh cương vắn tắt của Đảng
c) Đường cách mệnh
d) Thường thức chính trị

266. Xây dựng Đảng về đạo đức có ý nghĩa rất quan trọng trong điều kiện nào?
a) Đảng hoạt động bí mật
b) Đảng lãnh đạo nhà nước
c) Đảng cầm quyền
d) Đảng lãnh đạo kháng chiến chống xâm lược
Tổ 8(Xuân)
267. Luận điểm: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a) Đường cách mệnh
b) Điều lệ vắn tắt của Đảng
c) Tuyên ngôn độc lập
d) Thường thức chính trị

268. Quan điểm: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” được Hồ Chí Minh trình bày trong tác phẩm nào?
a) Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
b) Bài nói tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng
c) Sách lược vắn tắt của Đảng
d) Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam

269. Theo quan điểm về Đảng của Hồ Chí Minh, phong trào công nhân có thể kết hợp với phong trào yêu nước là do hai phong trào đó đều có mục tiêu chung là:
a) Nâng cao đời sống nhân dân
b) Giải phóng dân tộc, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập, xây dựng nước Việt Nam hùng cường
c) Xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
d) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

270. Hồ Chí Minh khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng dựa trên cơ sở nào?
a) Thấy được sức mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam
b) Thấy được khả năng của giai cấp công nhân Việt Nam
c) Thấy được đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam
d) Thấy rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam

271. Hồ Chí Minh căn dăn toàn Đảng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”, sống với nhau có nghĩa, có tình nhưng không “dĩ hoà vi quý”. Lời căn dặn đó của Người ở đâu?
a) Đạo đức cách mạng
b) Bản Di chúc
c) Đạo đức cách mạng
d) Liên xô vĩ đại

272. Theo quan điểm về Đảng của Hồ Chí Minh, giai cấp nông dân kết hợp với giai cấp công nhân trở thành:
a) Lực lượng của cách mạng
b) Đội quân quan trọng của cách mạng
c) Quân chủ lực của cách mạng
d) Đội quân mạnh nhất của cách mạng

273. “Các cán bộ trong Đảng có cái tếu nhất là phớt lờ kỷ luật của đoàn thể, cơ quan, không đoàn kết giữa trong ngoài. Đó là khuyết điểm nhất. Do vậy sinh nhiều khuyết điểm khác. Làm như vậy tức là không đúng kỷ luật của Đảng, không đúng chính sách, Tuyên ngôn của Đảng”. Bác Hồ nói nội dung trên tại đâu?
a) Hội nghị tổng kết chiến dịch Tây Bắc
b) Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khoá II)
c) Hội nghị Nông vận và Dân vận toàn quốc
d) Lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân chính ở cơ quan Trung ương

274. “Cán bộ và Đảng viên ta, vì bận việc hành chính hoặc quân sự mà sao nhãng việc học tập. Đó là một khuyết điểm rất to. Khác nào người thầy thuốc chỉ đi chữa người khác, mà bệnh nặng trong mình thì quên chữa”. Với lời nhắc nhở trên, Hồ Chí Minh khuyên cán bộ và đảng viên cần làm gì?
a) Học tập, sửa chữa các khuyết điểm
b) Tự kiểm điểm
c) Tự rèn luyện
d) Nên chữa bệnh

275. Đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân. Ai nói về quy luật ra đời của Đảng cộng sản như trên?
a) C.Mác
b) Hồ Chí Minh
c) S.talin
d) V.I.Lênin

276. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng Đảng?
a) 4 nguyên tắc
b) 6 nguyên tắc
c) 7 nguyên tắc
d) 5 nguyên tắc

277. Theo Hồ Chí Minh, công tác gốc của Đảng là công tác:
a) Củng cố lòng dân
b) Củng cố hệ thống chính trị
c) Cán bộ
d) Xây dựng Nhà nước Pháp quyền

278. Tìm điểm TRÁI với quan điểm Hồ Chí Minh:
a) Người cán bộ phải phát huy tối đa uy quyền của mình
b) Người cán bộ phải đủ đức và tài
c) Công tác cán bộ là công tác gốc của Đảng
d) Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy, là khâu trung gian nối liền Đảng, Nhà nước và nhân dân

279. “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Những câu trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
a) Thư gửi uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng
b) Đường cách mệnh
c) Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ
d) Thư gửi các đồng chí Bắc bộ

280. Theo Hồ Chí Minh, trong xây dựng Đảng về chính trị, vấn đề nào là “cốt tử”?
a) Xây dựng và thực hiện nghị quyết của Đảng
b) Xây dựng đường lối chính trị
c) Nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng viên
d) Củng cố lập trường chính trị

281. Vì sao số đông nhân dân Việt Nam coi đảng cộng sản Việt Nam là đảng của mình?
a) Vì Đảng hoạt động vì lợi ích của họ
b) Vì Đảng tự nhận như thế
c) Vì Đảng đang là lực lượng lãnh đạo đất nước
d) Vì sách báo nói nhiều nên trở thành thói quen

282. Ai soạn thảo “Chánh cương vắn tắt”, “sách lược vắn tắt”, “chương trình, điều lệ vắn tắt của Đảng”?
a) Lê Hồng Phong
b) Trịnh Đình Cửu
c) Trần Phú
d) Nguyễn Ái Quốc

283. Theo quan điểm về đảng cầm quyền của Hồ Chí Minh thì Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền từ khi nào?
a) 1975
b) 1930
c) 1954
d) 1945

284. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đưa cách mạng nước ta đến thắng lợi, là để:
a) Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng
b) Xác định nhiệm vụ của Đảng
c) Xác định mục đích của Đảng
d) Xác định vị thế cầm quyền của Đảng

285. Đảng lãnh đạo là nhân tố có ý nghĩa thế nào đối với thắng lợi cách mạng nước ta?
a) Có ý nghĩa quan trọng đặc biệt
b) Có ý nghĩa quan trọng
c) Có ý nghĩa rất quan trọng
d) Có ý nghĩa quyết định hàng đầu

286. Trong các thuật ngữ chỉ vai trò Đảng lãnh đạo xã hội mà chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng sau đây thì thuật ngữ nào phản ánh rõ nhất, chính xác nhất vai trò lãnh đạo của đảng?
a) Đảng cầm quyền
b) Đảng giữa quyền lãnh đạo
c) Đảng nắm quyền
d) Đảng lãnh đạo chính quyền

287. Đảng cộng sản Việt Nam, do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, hoạt dộng vì lợi ích của ai?
a) Của giai cấp công nhân
b) Của công nhân, nông dân, trí thức
c) Của bản thân Đảng
d) Của dân tộc Việt Nam

288. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nội dung xây dựng Đảng?
a) 3 nội dung
b) 5 nội dung
c) 2 nội dung
d) 4 nội dung

289. “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, các đồng chí từ chi bộ đến trung ương phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a) Di chúc
b) Diễn văn chính trị tại đại hội III của Đảng
c) Bài nói chuyện tại trường Nguyễn Ái Quốc trung ương năm 1957
d) Đạo đức cách mạng

290. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung cốt lõi của đạo đức cộng sản, là gì?
a) Tình thương dành cho con người
b) Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu
c) Tình thương dành cho người nghèo
d) Tình thương dành cho công nhân

291. Quan điểm: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền” được Hồ Chí Minh trình bày trong văn kiện nào?
a) Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam
b) Báo cáo Chính trị tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng
c) Di Chúc
d) Chánh cương vắn tắt của Đảng

292. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, Đảng cầm quyền thì:
a) Nhân dân là chủ xã hội
b) Đảng là chủ xã hội
c) Nhà nước là chủ xã hội
d) Đảng quản lý xã hội

293. Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc nào vừa là nguyên tắc sinh hoạt Đảng, vừa là quy luật phát triển Đảng?
a) Tập trung dân chủ
b) Tập thẻ lãnh đạo, cá nhân phụ trách
c) Đoàn kết thống nhất trong Đảng
d) Tự phê bình và phê bình

294. Luận điểm “Đảng cộng sản là đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc”, là nhằm:
a) Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng
b) Xác định vị thế cầm quyền của Đảng
c) Xác định chức năng, nhiệm vụ của Đảng
d) Xác định bản chất của Đảng

295. Theo Hồ Chí Minh thì xây dựng Đảng là:
a) Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng
b) Vấn đề cốt tử của Đảng
c) Yêu cầu cần thiết của Đảng
d) Vấn đề quan trọng trong Đảng

296. Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng là:
a) Tự phê bình và phê bình
b) Đoàn kết thống nhất trong Đảng
c) Tập trung dân chủ
d) Tập thẻ lãnh đạo, cá nhân phụ trách

297. Theo Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam là:
a) Tinh hoá dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại
b) Chủ nghĩa Mác-Lênin
c) Tinh hoa văn hóa nhân loại
d) Tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam

298. Đâu là nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược đại đoàn kết toàn đân của Hồ Chí Minh?
a) Mặt trận dân tộc thống nhất phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công-nông-trí thức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
b) Mặt trận hoạt động trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân
c) Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ
d) Mặt trận dân tộc thống nhất là khối đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành; thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ

299. Lòng khoan dung, độ lượng của Hồ Chí Minh đối với những người lầm đường, lạc lối là sự biểu hiện:
a) Một thủ đoạn chính trị
b) Là một tư tưởng nhất quán, một mục tiêu của cách mạng mà suốt đời Bác theo đuổi
c) Một thủ đoạn mỵ dân
d) Một sách lược cách mạng nhất thời

300. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, yếu tố nào là sức mạnh, là mạch nguồn của mọi thắng lợi?
a) Yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết
b) Yêu nước, đoàn kết, tinh thần dân tộc
c) Đoàn kết
d) Yêu nước, đoàn kết

301. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy… mà tự giải phóng cho ta”?
a) Dựa vào sự giúp đỡ quốc tế
b) Dưới sự lãnh đạo của Đảng
c) Dựa vào sự đoàn kết toàn dân
d) Đem sức ta

302. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Việt Nam muốn làm bạn với …, không gây thù oán với một ai”?
a) Mọi nước dân chủ
b) Các nước XHCN
c) các nước trên thế giới
d) Các dân tộc thuộc địa, bị áp bức

303. Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình thế giới hiện nay là gì?
a) Nạn khủng bố hoành hành
b) Có nguy cơ diễn ra chiến tranh thế giới
c) Xuất hiện các vấn đề toàn cầu
d) Cuộc cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ

304. Luận điểm của Hồ Chí Minh: “Muốn người ta giúp cho thì trước hết phải tự giúp lấy mình đã” được trích từ tác phẩm nào?
a) Tuyên ngôn độc lập
b) Đường cách mệnh
c) Chánh cương vắn tắt của Đảng
d) Bản án chế độ thực dân Pháp

Tổ 9(Toàn)
305. “Trung, Nam, Bắc đều là đất nước Việt Nam. Chúng ta đều chung một tổ tiên dòng họ, đều là ruột thịt anh em… Không ai có thể chia rẽ con một nhà, không ai có thể chia rẽ nước Pháp, thì cũng không ai có thể chia rẽ Việt Nam ta”. Đoạn văn trên được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
a) Thư gửi đồng bào Nam Bộ ngày 31/5/1946
b) Trả lời phỏng vấn của các nhà báo Việt Nam, Pháp, Trung Hoa
c) Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp 1946
d) Lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về

306. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Hồ Chí Minh nói câu đó ở văn kiện nào?
a) Sửa đổi lề lối làm việc
b) Bản Di chúc
c) Đạo đức cách mạng
d) Thường thức chính trị

307. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hướng hình thành mấy tầng mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với cách mạng Việt Nam?
a) 2 tầng
b) 4 tầng
c) 3 tầng
d) 5 tầng

308. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam được lấy tên là Việt Nam Độc lập Đồng minh gọi tắt là Việt Minh. Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào?
a) 25/5/1941
b) 25/10/1941
c) 17/10/1942
d) 19/5/1941

309. Phương châm “cầu đồng tồn dị” của Hồ Chí Minh trong mặt trận nghĩa là:
a) Lấy cái riêng để lấn át cái chung
b) Lấy cái chung làm tiền đề cho cái riêng
c) Lấy cái chung để làm lợi cho cái riêng
d) Lấy cái chung để hạn chế cái riêng

310. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu thơ của Hồ Chí Minh “Rằng đây bốn biển một nhà… đều là anh em”?
a) Vàng đen trắng đỏ
b) Bốn phương vô sản
c) Lao động thế giới
d) Anh em vô sản

311. Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc?
a) Công nhân, nông dân, lao động trí thức
b) Công nhân, nông dân
c) Công nhân
d) Học trò, nhà buôn

312. Khẩu hiệu chiến lược: “Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại” là của tác giả nào?
a) V.I. Lênin
b) Ph. Ăngghen
c) Hồ Chí Minh
d) Các Mác

313. Chọn câu trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận dân tộc thống nhất?
a) Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của các đảng phái, các đoàn thể, các nhân sỹ
b) Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
c) Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của giai cấp công nhân, nông dân, lao động trí óc
d) Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của các tầng lớp nhân dân

314. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào để chỉ chủ nghĩa đế quốc?
a) Con đỉa hai vòi
b) Con chim đại bàng
c) Con bạch tuộc
d) Con hổ

315. “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Hồ Chí Minh đã kế thừa tư tưởng này của ai?
a) Tôn Trung Sơn
b) Khổng Tử
c) V.I.Lênin
d) C.Mác

316. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đoàn kết với các lực lượng cách mạng thế giới đấu tranh cho mục tiêu chung là:
a) Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội
b) Chống chủ nghĩa đế quốc
c) Độc lập, bình đẳng của các dân tộc
d) Độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của các dân tộc

317. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng và hoạt động của mặt trận dân tộc thống nhất?
a) 4 nguyên tắc
b) 5 nguyên tắc
c) 3 nguyên tắc
d) 6 nguyên tắc

318. Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc ngoại giao?
a) Phải cứng rắn về nguyên tắc
b) Vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược
c) Phải biết thời thế
d) Phải mềm dẻo về sách lược

319. Phát biểu tại buổi khai mạc Đại hội thống nhất Việt Minh-Liên Việt, Hồ Chí Minh nói: “Hôm nay, trông thấy rừng cây… ấy đã nở hoa kết quả và gốc rễ nó đang ăn sâu lan rộng khắp toàn dân và có một cái tương lai “trường xuân bất lão”. Vì vậy cho nên lòng tôi sung sướng vô cùng”. Chọn một phương án đúng trong các phương án sau điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói của Hồ Chí Minh ngày 3/3/1951?
a) Xanh tươi
b) Hùng hậu
c) Xanh tốt
d) Đại đoàn kết

320. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dịp năm mới, Hồ Chí Minh thường hay gửi thư chúc tết tới đồng bào và chiến sỹ cả nước. Trong đó có bài thơ: “Toàn thể chiến sỹ thi đua giết giặc, Đồng bào cả nước… một lòng. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Độc lập thống nhất, nhất định thành công”. Chọn một phương án đúng trong các phương án sau điền vào chỗ trống?
a) Đoàn kết
b) Chung sức
c) Son sắt
d) Sau trước

321. Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sách lược
b) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược
c) Đại đoàn kết dân tộc là phương pháp chính trị
d) Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề cấp bách

322. Năm 1946, khi viết thư gởi đồng bào Nam bộ Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào thể để kêu gọi sự khoan dung, độ lượng đi đến đoàn kết dân tộc?
a) Bụi tre
b) Bó đũa
c) Bàn tay
d) Tổ ong

323. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì đại đoàn kết dân tộc nghĩa là:
a) Tập hợp mọi giai tầng trong xã hội vào một khối trong cuộc đấu tranh chung
b) Tập hợp những người sống trên lãnh thổ Việt Nam vào một khối trong cuộc đấu tranh chung
c) Tập hợp mọi giai cấp trong nước vào một khối trong cuộc đấu tranh chung
d) Tập hợp mọi người Việt Nam vào một khối trong cuộc đấu tranh chung

324. Trong lời kết thúc buổi ra mắt Đảng Lao động Việt Nam ngày 3/3/1951, Hồ Chí Minh thay mặt Đảng tuyên bố với cả dân tộc: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là:………………”
a) Đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế
b) Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc
c) Đoàn kết toàn dân, độc lập Tổ quốc
d) Đoàn kết toàn dân, thi đua ái quốc

325. Luận điểm “Cách mệnh An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a) Thường thức chính trị
b) Bản án chế độ thực dân Pháp
c) Đông Dương (1923-1924)
d) Đường cách mệnh

326. Hồ Chí Minh đọc mấy câu thơ: “Chúng ta đoàn kết một nhà; Ấy là nghĩa trọng, ấy là tình sâu” ở đâu?
a) Cao Bằng
b) Thái Nguyên
c) Hà Nội
d) Nghệ An

327. Trong những khẩu hiệu tập hợp lực lượng dưới đây, khẩu hiệu nào do Hồ Chí Minh nêu lên?
a) Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại
b) Lao động tất cả các nước đoàn kết lại
c) Vô sản các nước và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết lại
d) Nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới đoàn kết lại

328. Theo Hồ Chí Minh hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là gì?
a) Là Đảng cộng sản
b) Là các tổ chức hội, đoàn của quần chúng
c) Là nhà nước của dân, do dân, vì dân
d) Là Mặt trận dân tộc thống nhất

329. “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người?
a) Đường cách mệnh
b) Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân
c) Sửa đổi lề lối làm việc
d) Đạo đức cách mạng

330. Theo Hồ Chí Minh, đâu là nguyên tắc hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất?
a) Bình đẳng
b) Hiệp thương dân chủ
c) Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
d) Tập trung dân chủ

331. Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Mặt trận
b) Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành viên của Măt trận dân tộc thống nhất
c) Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận
d) Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan độc lập với Mặt trận dân tộc thống nhất

332. “Nước lấy dân làm gốc”, Hồ Chí Minh đã kế thừa tư tưởng này của ai?
a) Tôn Trung Sơn
b) V.I.Lênin
c) Khổng Tử
d) Mạnh Tử

333. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của sự phát triển nước ta hiện nay là gì?
a) Đoàn kết toàn dân
b) Các nguồn vốn thu hút từ bên ngoài
c) Sự ủng hộ quốc tế
d) Đại đoàn kết dân tộc

334. “Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Câu nói này của Hồ Chí Minh được trích ra tư văn kiện nào?
a) Thư gửi đồng bào Nam Bộ ngày 31/5/1946
b) Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp 1946
c) Bài nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp
d) Trả lời phóng viên Hãng thông tấn A.F.P

335. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng khối đoàn kết quốc tế?
a) 1 nguyên tắc
b) 4 nguyên tắc
c) 3 nguyên tắc
d) 2 nguyên tắc

336. “Bất kỳ ai tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ”. Câu nói trên thể hiện tư tưởng gì của Hồ Chí Minh?
a) Đoàn kết
b) Đạo đức
c) Khoan dung, độ lượng
d) Vị tha

337. Hoàn thiện câu nói sau của Hồ Chí Minh: “Bây giờ còn một điểm rất quan trọng, điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là…..”
a) Yêu nước
b) Nhân nghĩa
c) Đoàn kết
d) Đạo đức cách mạng

338. Theo Hồ Chí Minh, đâu là mẫu số chung để quy tụ các giai cấp, tầng lớp, đảng phái, dân tộc, tôn giáo vào trong Mặt trận dân tộc thống nhất?
a) Yêu nước
b) Yêu nước, đoàn kết
c) Nhu cầu độc lập
d) Độc lập, tự do

339. Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa thế nào trong sự nghiệp cách mạng?
a) Là vấn đề chiến lược
b) Là vấn đề có ý nghĩa sách lược
c) Là vấn đề đặc biệt quan trọng
d) Là vấn đề rất quan trọng

340. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem … để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”?
a) Tất cả sức lực
b) Tất cả tinh thần và lực lượng
c) Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải
d) Toàn bộ sức lực

341. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu phấn đấu của mặt trận dân tộc thống nhất là:
a) Độc lập tự chủ, tự lực tự cường
b) Độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân
c) Giải phóng dân tộc
d) Phấn đấu cho quyền lợi nhân dân

342. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, mối quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc trên tinh thần là:
a) Giúp đỡ lẫn nhau
b) Hợp tác toàn diện
c) Vừa là đồng chí, vừa là anh em
d) Láng giềng hữu nghị
Tổ 10(Lộc)
343. Mặt trận dân tộc thống nhất trong cách mạng tháng Tám 1945 được mang tên gì?
a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
b) Mặt trận Việt Minh
c) Mặt trận Liên Việt
d) Mặt trận Dân chủ

344. Ngày 26/01/1946, Hồ Chí Minh ký lệnh nói rõ tội tham ô, trộm cắp của công dân là tội gì?
a) Tù 50 năm
b) Tù 20 năm
c) Tù chung thân
d) Tử hình

345. Hồ Chí Minh căn dặn: “Làm việc phải có công tâm, công đức… Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con, bầu bạn, mà kéo vào chức nọ, chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài hơn mình. Phải trung thành với Chính phủ, với đồng bào. Chớ lên mặt quan cách”. Đoạn văn trên trích từ trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a) Sửa đổi lề lối làm việc
b) Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hoá
c) Tác phẩm Đời sống mới
d) Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ

346. Quốc hội khoá I của nước ta được bầu ra vào thời gian nào?
a) 02/9/1945
b) 6/01/1946
c) 01/06/1946
d) 10/2/1946

347. Đặc điểm cơ bản để nhận biết nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân là gì?
a) Nhà nước ta là sản phẩm của cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo
b) Nhà nước ta quản lý, điều hành xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa
c) Nhà nước ta do Đảng cộng sản lãnh đạo
d) Mục tiêu hàng đầu của nhà nước ta là mang lại và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân

348. Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Nhà nước của dân là…”?
a) Dân là chủ Nhà nước, quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân
b) Nhân dân lập nên, nhân dân ủng hộ
c) Nhà nước phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân
d) Nhà nước do nhân dân tổ chức nên

349. Quốc hội khoá I có bao nhiêu đại biểu?
a) 333
b) 354
c) 345
d) 425

350. Chọn phương án trả lời trong các câu sau: “Nhà nước vì dân là Nhà nước…”?
a) Nhân dân lập nên, nhân dân ủng hộ
b) Dân là chủ Nhà nước, quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân
c) Phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho dân
d) Chịu sự kiểm soát của nhân dân

351. Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua vào năm nào?
a) 1946
b) 1945
c) 1949
d) 1959

352. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta bầu ra Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được tiến hành theo nguyên tắc nào?
a) Trực tiếp, bình đẳng và bỏ phiếu kín
b) Phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và bỏ phiếu kín
c) Phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ phiếu kín
d) Phổ thông đầu phiếu và bỏ phiếu kín

353. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam về cơ bản được hình thành vào thời gian nào?
a) 1930
b) 1941
c) 1946
d) 1945

354. Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Nhà nước Việt Nam…”?
a) Có tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc
b) Mang bản chất giai cấp công nhân
c) Có sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc
d) Mang tính dân tộc

355. Theo Hồ Chí Minh, để việc thức thi pháp luật có hiệu quả thì cần chú trọng đến vấn đề gì?
a) Phát triển văn hóa
b) Cải thiện dân sinh
c) Phát triển kinh tế
d) Nâng cao dân trí

356. Theo Hồ Chí Minh, muốn trừ sách bệnh tham ô, lãng phí thì trước hết phải tẩy sạch bệnh gì?
a) Kiêu ngạo
b) Đặc quyền, đặc lợi
c) Quan liêu
d) Tư túng, chia rẽ

357. Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền là gì?
a) Kết hợp nhuần nhuyễn cả pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội
b) Coi trọng pháp luật trong quản lý xã hội
c) Đề cao đạo đức trong quản lý xã hội
d) Đảm bảo tính nghiêm minh và hiệu lực của pháp luật

358. Tìm điểm TRÁI với quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài:
a) Vui trước thiên hạ, lo sau thiên hạ
b) Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn nghiệp vụ
c) Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân
d) Tuyệt đối trung thành với cách mạng

359. Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có tất cả bao nhiêu điều?
a) 68
b) 69
c) 92
d) 70

360. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì?
a) Đảng và Nhà nước lãnh đạo, quản lý, Nhân dân làm chủ
b) Nhà nước lãnh đạo, Đảng quản lý, Nhân dân làm chủ
c) Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ
d) Nhà nước làm chủ, Đảng lãnh đạo, Nhân dân quản lý

361. “Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền …”. Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trích lời phát biểu của Hồ Chí Minh trong phiên họp thứ 2 Quốc Hội khoá I thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước ta ngày 9/11/1946.
a) Tự do
b) Dân quyền
c) Dân chủ
d) Tự quyết

362. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ quan quyền lực cao nhất của nước ta là cơ quan nào?
a) Hội đồng nhân dân
b) Đảng Cộng sản Việt Nam
c) Quốc hội
d) Chính phủ

363. “Bảy xin hiến pháp ban hành
Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”
Hai câu thơ trên được trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a) Yêu sách của nhân dân An Nam
b) Việt Nam yêu cầu ca
c) Đường cách mệnh
d) Bản án chế độ thức dân Pháp

364. Chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là ai?
a) Hồ Chí Minh
b) Trường Chinh
c) Tôn Đức Thắng
d) Phạm Văn Đồng

365. Câu “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
a) Tuyên ngôn độc lập
b) Chống nạn thất học
c) Thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
d) Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

366. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ quan hành pháp cao nhất của Nhà nước ta là cơ quan nào?
a) Hội đồng nhân dân
b) Chính phủ
c) Quốc hội
d) Viện kiểm sát nhân dân tối cao

367. Một trong những yêu sách 8 điểm gửi hội nghị Vec xây mà Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên là:
a) Đòi quyền tự trị dân tộc
b) Đòi quyền bình đẳng về pháp lý cho nhân dân Đông dương
c) Đòi quyền độc lập dân tộc
d) Đòi quyền bình đẳng cho các dân tộc

368. Uỷ ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do ai làm Trưởng ban?
a) Nguyễn Lương Bằng
b) Lê Văn Hiến
c) Hồ Chí Minh
d) Đặng Xuân Khu

369. Nhà nước quản lý xã hội bằng nhiều biện pháp, trong đó quan trọng nhất là:
a) Chính sách
b) Hệ thống luật
c) Quân đội, công an, tòa án
d) Bộ máy

370. Để có một nhà nước hợp pháp, hợp hiến, việc làm đầu tiên của Hồ Chí Minh sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?
a) Tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước
b) Kêu gọi thế giới công nhận chính quyền mới
c) Thiết kế mô hình nhà nước cách mạng
d) Lựa chọn, sắp xếp cán bộ

371. “Ở nước ta, chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của chủ tịch Hồ Chí Minh?
a) Di chúc
b) Đường cách mệnh
c) Thường thức chính trị
d) Sửa đổi lề lối làm việc

372. Quan điểm cơ bản nhất của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước cách mạng?
a) Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ
b) Nhà nước chuyên chính vô sản
c) Nhà nước công-nông
d) Nhà nước pháp quyền Việt Nam

373. Hồ Chí Minh viết: “Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ Quốc, ra sức… cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước quên lợi nhà, vì lợi chung quên lợi riêng”. Chọn một phương án đúng trong các phương án sau điền vào chỗ trống?
a) Làm giàu
b) Tăng phúc lợi
c) Giải phóng
d) Mưu cầu sự hạnh phúc

374. Câu nói: “Chính quyền từ xã đến Chính Phủ trung ương do dân cử ra” thể hiện quan điểm nào của Hồ Chí Minh?
a) Nhà nước do dân
b) Nhân dân kiểm soát nhà nước
c) Nhà nước của dân
d) Nhà nước vì dân

375. “Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ”. Câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên Nhà nước ta là nhà nước:
a) Vì dân
b) Do dân và của dân
c) Của dân
d) Do dân

376. Theo Hồ Chí Minh, cơ quan nào của Nhà nước có quyền lập pháp?
a) Chính phủ
b) Quốc hội
c) Đảng Cộng sản Việt Nam
d) Hội đồng nhân dân

377. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu … “Làm sao cách mệnh rồi thì quyền trao cho…, chớ để trong tay một bọn ít người”?
a) Dân chúng số nhiều
b) Giai cấp tư sản dân tộc
c) Giai cấp công nhân
d) Giai cấp nông dân

378. Theo Hồ Chí Minh, để thực hiện được dân chủ trong xã hội, trước tiên cần thực hiện dân chủ trong tổ chức nào?
a) Dân chủ trong quốc hội
b) Dân chủ trong hoạt động của nhà nước
c) Dân chủ trong các đoàn thể nhân dân
d) Dân chủ trong tổ chức Đảng

379. Tìm đáp án SAI với quan điểm Hồ Chí Minh:
a) Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường lối, quan điểm, chủ trương
b) Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên của mình trong bộ máy, cơ quan nhà nước
c) Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng pháp luật, chính sách, kế hoạch
d) Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng công tác kiểm tra

380. Theo Hồ Chí Minh, trong thực thi pháp luật cần chú trọng điều gì nhất?
a) Đề cao công lý
b) Coi trọng cả 2 mặt: Lý và Tình
c) Coi pháp luật là độc tôn
d) Đề cao yếu tố tình cảm hơn pháp luật
Tổ 11(Ngân)
381. Thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là ai?
a) Trường Chinh
b) Hồ Chí Minh
c) Tôn Đức Thắng
d) Phạm Văn Đồng

382. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Nhà nước là nguyên tắc nào?
a) Kỷ luật tự giác, nghiêm minh
b) Tập trung dân chủ
c) Hiệp thương dân chủ
d) Tự phê bình và phê bình

383. “Cải cách nền pháp lý ở Đông dương bằng cách làm cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những bảo đảm về mặt pháp luật như người châu Âu; thay thế chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Bác Hồ?
a) Yêu sách gửi hội nghị Vecxay
b) Đường cách mệnh
c) Bản án chế độ thực dân Pháp
d) Đông Dương

384. “Dân tộc ta, non song đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại. Và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta”. Câu trên trích từ Văn kiện nào?
a) Diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày sinh Bác Hồ
b) Điếu văn của ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt Nam
c) Nghị quyết đại hội VI của Đảng
d) Diễn văn kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bác Hồ

385. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, người sáng tạo ra giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội là:
a) Lãnh tụ
b) Nhân dân
c) Vĩ nhân
d) Anh hùng

386. Khi giáo dục “Tư cách người công an cách mạng” Hồ Chí Minh nêu lên mấy điều?
a) Ba
b) Bốn
c) Năm
d) Sáu

387. Theo Hồ Chí Minh, người được coi là người cao thượng là người như thế nào?
a) Có tài
b) Giữ được đạo đức cách mạng
c) Có đức
d) Siêng năng

388. Về “tư cách người cách mạng” Hồ Chí Minh đã viết trong tác phẩm nào?
a) Đường kách mệnh
b) Đạo đức cách mạng
c) Nhật ký trong tù
d) Chính cương vắn tắt

389. “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào?
a) Di Chúc (1969)
b) Đường cách mạng (1927)
c) Tuyên ngôn độc lập (1945)
d) Lời khai mạc Đại hội Đảng lần thứ III (1960)

390. “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào?
a) Bài nói tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II 1958
b) Bản án chế độ thực dân Pháp 1925
c) Di Chúc 1969
d) Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ II 1951

391. Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là gì?
a) Loại bỏ lợi ích cá nhân
b) Chỉ bảo vệ lợi ích tập thể
c) Không lấy của chung làm của riêng
d) Không dày xéo lên lợi ích cá nhân

392. “Cô ở ngoài này học tập một thời gian rồi về tiếp tục kháng chiến với bà con. Người cách mạng phải học suốt đời, học lý luận, học quần chúng, học thực tế. Người không học thì như đi đêm không có đèn, không có gậy, dễ vấp té, có phải thế không”. Đây là lời Bác Hồ Căn dặn ai?
a) Nguyễn Thị Thập
b) Nguyễn Thị Chiên
c) Nguyễn Thị Định
d) Tạ Thị Kiều

393. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Hồ Chí Minh lấy bút danh là gì?
a) X.Y.Z
b) T.L
c) Trần Lực
d) Hồ Chí Minh

394. Hồ Chí Minh viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” vào năm nào?
a) 1967
b) 1969
c) 1966
d) 1968

395. Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng?
a) Trung, hiếu
b) Cần, kiệm, liêm, chính
c) Đạo đức
d) Tài năng

396. Theo Hồ Chí Minh, muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh bộ phận dân cư nào?
a) Tầng lớp trí thức
b) Thiếu niên, nhi đồng
c) Thanh niên
d) Công nhân

397. Bản chất con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
a) Tổng hợp các quan hệ xã hội từ hẹp đến rộng
b) Sự thống nhất cả hai mặt tự nhiên và xã hội
c) Sản phẩm phát triển của tự nhiên
d) Mang bản chất giai cấp

398. Ba tính chất “dân tộc, khoa học và đại chúng” được Đảng ta đưa ra lần đầu tiên ở tác phẩm nào?
a) Đề cương văn hóa (1943)
b) Văn kiện đại hội lần thứ VI của Đảng (1986)
c) Văn kiện đại hội lần thứ VII của Đảng (1991)
d) Báo cáo chính trị tại địa hội lần thứ II của Đảng (1951)

399. Câu nói sau đây của ai: “Người mà không liêm, không bằng súc vật?
a) Khổng Tử
b) Hồ Chí Minh
c) Mạnh Tử
d) Tuân Tử

400. “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến… Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?
a) Bài nói nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm
b) Phát động chống nạn thất học
c) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
d) Đường cách mệnh

401. Luận điểm: “Đạo đức không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai?
a) Hồ Chí Minh
b) V.I. Lênin
c) Lê Duẩn
d) Khổng Tử

402. Theo Hồ Chí Minh, văn hóa gồm mấy lĩnh vực?
a) 4 lĩnh vực
b) 5 lĩnh vực
c) 3 lĩnh vực
d) 2 lĩnh vực

403. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Cách mạng có vai trò gi?
a) Là nền tảng lý luận của người cách mạng
b) Là lẽ sống của người cách mạng
c) Là phương châm hành động của người cách mạng
d) Là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng

404. Chọn luận điểm đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?
a) Muốn tiến lên CNXH thì phải phát triển kinh tế và văn hoá
b) Muốn tiến lên CNXH thì phải phát triển chỉ kinh tế
c) Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội phải phát triển song song văn hóa và kinh tế
d) Muốn tiến lên CNXH thì phải phát triển văn hoá và kinh tế

405. Trong Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến, Hồ Chí Minh viết: “Một năm… vào mùa xuân. Một đời… từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên:
a) Khởi đầu
b) Mở đầu
c) Bước đầu
d) Bắt đầu

406. Tìm điểm TRÁI với quan điểm Hồ Chí Minh: Lối sống mới là lối sống:
a) Mỗi hoạt động của con người đều mang tính văn hóa
b) Kết hợp hài hòa truyền thống của dân tộc và văn hóa nhân loại
c) Văn minh, tiên tiến
d) Có lý tưởng, có đạo đức

407. Chon cụm từ đúng điền vào chỗ trống “Một dân tộc dốt là một dân tộc…”?
a) Chậm phát triển
b) Lạc hậu
c) Dở
d) Yếu

408. “Quần chúng là những người sáng tạo, công nông là những người sáng tạo. Nhưng quần chúng không chỉ sáng tạo ra những của cải vật chất cho xã hội. Quần chúng còn là người sáng tác nữa…”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nói đến tính chất nào của văn hóa?
a) Tính dân tộc
b) Tính khoa học
c) Tính đại chúng
d) Tính phổ biến

409. Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gì?
a) Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân
b) Sự quan tâm đến người khác
c) Lòng thương người
d) Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu

410. Tác phẩm nào sau đây không phải là của Hồ Chí Minh?
a) Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
b) Bản án chế độ thực dân Pháp
c) Đường cách mệnh
d) Thường thức chính trị

411. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay…”?
a) Yếu
b) Xấu
c) Kém
d) Dở

412. Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản Di chúc lịch sử từ thời gian nào?
a) 1969
b) 1954
c) 1965
d) 1960

413. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người…”. Chọn một phương án đúng trong các phương án sau điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói của Hồ Chí Minh tại Đại hội các chiến sỹ thi đua toàn quốc ngày 1/5/1952?
a) Yêu nước nhất
b) Xứng đáng nhất
c) Đáng khen nhất
d) Tích cực nhất

414. Câu nói: “Nếu trong một nước, ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy” là của ai?
a) Khổng Tử
b) Hồ Chí Minh
c) Mạnh Tử
d) Tuân Tử

415. “Đạo đức cách mạng không phải ở trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hang ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sang,vàng càng luyện càng trong”. Câu nói trên của Bác muốn nói đến nguyên tắc rèn luyện đạo đức nào?
a) Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời
b) Nói đi đôi với làm
c) Phải nêu gương về đạo đức
d) Xây đi đôi với chống

416. Nội dung nền văn hóa mới, theo quan niệm của Hồ Chí Minh gồm mấy vấn đề?
a) 3 vấn đề
b) 5 vấn đề
c) 6 vấn đề
d) 4 vấn đề

417. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng đạo đức mới?
a) 6
b) 5
c) 4
d) 3

418. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nền văn hoá mới có những tính chất nào?
a) Dân tộc, đại chúng, hiện đại
b) Dân tộc, khoa học, dân chúng
c) Dân tộc, khoa học, đại chúng
d) Dân tộc, khoa học, quần chúng
Tổ 12(Nhung)
419. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống “Văn hoá… cho quốc dân đi”?
a) Chỉ đường
b) Soi đường
c) Mở đường
d) Dẫn đường

420. “Cán bộ cần phải yêu thương, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. “Lương y như từ mẫu”, câu nói ấy rất đúng”. Bác Hồ nói câu trên trong văn bản nào?
a) Thư gửi Hội nghị cán bộ y tế (1955)
b) Thư gửi Trường Quân y năm (1946)
c) Thư gửi Hội nghị Quân y năm (1948)
d) Thư gửi Hội nghị Y tế toàn quốc năm (1953)

421. “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?”. Bác đã nói câu nói trên trong tác phẩm nào?
a) Bài nói chuyện với sinh viên và thanh niên trong Lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam (11-1955)
b) Nhiệm vụ của thanh niên ta (12-1955)
c) Thư gửi thanh niên, tháng (4-1951)
d) Ðội Thanh niên xung phong (1953)

422. Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn nghĩa là gì?
a) Thực hiện triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
b) Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
c) Hội nhập với nền kinh tế thế giới
d) Giữ vững nền độc lập dân tộc

423. “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Hồ Chí Minh viết đoạn văn này nhân dịp nào?
a) Phát động chống nạn thất học
b) Bế giảng năm học đầu tiên ở nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà
c) Ngày khai trường đầu tiên của nước VNDCCCH
d) Đêm Trung Thu đầu tiên của nước VNDCCH

424. Trong tác phẩm “Đời sống mới”, Bác Hồ nói: “Ngoài miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền 100 năm cũng vô ích”. Theo suy nghĩ của bạn, Bác Hồ khuyên chúng ta điều gì?
a) Nên làm gương
b) Nên tiết kiệm
c) Nên siêng làm
d) Nên chăm chỉ

425. Câu “Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh” được trích từ bài nói nào của Hồ Chí Minh?
a) Bài nói tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” của ngành giáo dục phổ thông và sư phạm (8/1963)
b) Bài nói tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (21/10/1964)
c) Bài nói tại Đại hội thanh niên Thủ đô (30/9/1964)
d) Bài nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp (1946)

426. “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thât sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Câu nói trên được trích trong tác phẩm nào của Bác?
a) Đạo đức cách mạng
b) Thường thức chính trị
c) Đường Kách mệnh
d) Di chúc

427. “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh được ghi lại trong tác phẩm nào?
a) Đời sống mới
b) Phát biểu với kiều bào ở Pháp
c) Tuyên ngôn độc lập
d) Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chí Minh

428. Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm?
a) Mùa Thu
b) Mùa Đông
c) Mùa Xuân
d) Mùa Hạ

429. “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a) Đạo đức cách mạng
b) Đường cách mệnh
c) Sửa đổi lề lối làm việc
d) Cần, Kiệm, Liêm, Chính

430. Mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” được đưa ra tại đại hội lần thứ mấy cảu Đảng?
a) Đại hội VI
b) Đại hội X
c) Đại hội XI
d) Đại hội VII

431. “Chống… và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”. Chọn một phương án đúng trong các phương án sau điền vào chỗ trống?
a) Phá hoại của công
b) Lãng phí
c) Tham ô, lãng phí
d) Vi phạm kỷ luật

432. “Lòng nhân đạo, tình thương đồng bào – đó là điều sâu sắc nhất, tốt đẹp nhất trong con người Hồ Chí Minh”. Câu nhận định trên của ai?
a) UNESCO
b) Phạm Văn Đồng
c) Tố Hữu
d) Võ Nguyên Giáp

433. “Những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”. Ai đã nhận định về Bác Hồ như trên?
a) Uỷ ban bảo vệ hòa bình thế giới
b) UNESCO
c) Đảng cộng sản Việt nam
d) Hội nhân quyền quốc tế

434. “Cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là vì mục đích đó”. Câu nói trên thể hiện chuẩn mực đạo đức nào của Bác?
a) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
b) Trung với nước, hiếu với dân
c) Có tinh thần quốc tế trong sáng
d) Yêu thương con người, sống có tình nghĩa

435. Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, nền văn hóa mới có mấy chức năng?
a) 4 chức năng
b) 1 chức năng
c) 3 chức năng
d) 2 chức năng

436. Hồ Chí Minh đánh giá cao nhất yếu tố nào trong giá trị văn hóa dân tộc?
a) Lòng yêu nước
b) Ý thức đoàn kết cộng đồng
c) Lòng thương người
d) Yêu lao động

437. Theo quan niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp cách mạng nói chung và trong xây dựng CNXH nói riêng, vị trí của CON NGƯỜI phải đặt ở vị trí nào trong quá trình phát triển?
a) Đầu tiên
b) Sau cùng
c) Vị trí trung tâm của quá trình phát triển
d) Vừa đầu tiên,vừa sau cùng của quá trình phát triển

438. “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại”. Câu nhận định trên của ai?
a) UNESCO
b) Võ Nguyên Giáp
c) Tố Hữu
d) Phạm Văn Đồng

439. Theo Hồ Chí Minh, tác phẩm văn nghệ phải kế thừa tinh hoa văn hóa của dân tộc, mang được hơi thở của thời đại, vừa phản ánh chân thật những gì đã có trong đời sống, vừa phê phán cái dở, cái xấu, cái sai, hướng nhân dân đến cái chân, thiện, mỹ, vươn tới cái lý tưởng. Đó chính là sự phản ánh có tính chất gì của văn nghệ?
a) Đại chúng
b) Hướng đích
c) Khoa học
d) Toàn diện

440. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu… “Người cách mạng thì phải có… làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”?
a) Đạo đức
b) Ý chí cách mạng
c) Phương pháp cách mạng
d) Đạo đức cách mạng

441. Các định nghĩa dưới đây, định nghĩa nào không phải của Hồ Chí Minh?
a) Bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội
b) Chữ “Người” theo nghĩa rộng là đồng bào cả nước
c) Chữ “Người” rộng hơn nữa là cả loài người
d) Chữ “Người” theo nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bè bạn

442. Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, trong mỗi con người chỉ có:
a) Có thiện, có ác
b) Cái thiện
c) Tùy thuộc vào từng người
d) Cái ác

443. “Đạo đức, ngày trước thì cũng chỉ trung với vua, hiếu với cha mẹ. Ngày nay, thời đại mới đạo đức cũng phải mới. Phải trung với nước, phải hiếu với dân, với đồng bào”. Câu đó Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?
a) Lời khuyên anh em viên chức
b) Lời căn dặn cán bộ tuyên truyền
c) Bài nói tại trường cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh
d) Bài phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc

444. Tác phẩm đầu tiên của Hồ Chí Minh đề cập đến đao đức cách mạng?
a) Thường thức chính trị (1953)
b) Đường cách mệnh (1927)
c) Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)
d) Đạo đức cách mạng (1955)

445. “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Câu nói trên được trích trong tác phẩm nào của Bác?
a) Đạo đức cách mạng
b) Di chúc
c) Đường Kách mệnh
d) Thường thức chính trị

446. “Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.
Hai câu thơ trên trích từ tác phẩm nào của Bác Hồ ?
a) Bài ca du kích
b) Bài ca sợi chỉ
c) Lịch sử nước ta
d) Bài ca binh lính

447. Cho biết câu thơ sau: “Nay ở trong thơ nên có thép, Nhà thơ cũng phải biết xung phong” được Hồ Chí Minh viết trong bài thơ nào?
a) Ngắm trăng
b) Cảm tưởng đọc Thiên gia thi
c) Đề từ trong Nhật ký trong tù
d) Bốn tháng rồi

448. Hồ Chí Minh khởi xướng Tết trồng cây với hai câu thơ: “Mùa xuân là tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” vào năm nào?
a) 1961
b) 1966
c) 1962
d) 1960

449. Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, việc đầu tiên cần làm sau chiến tranh là:
a) Ăn mừng chiến thắng
b) Khôi phục kinh tế
c) Chỉnh đốn Đảng
d) Công việc đối với con người

450. “Việc học không bao giờ cùng, còn sống còn phải học”. Câu nói trên của tác giả nào?
a) Hồ Chí Minh
b) C.Mác
c) V.I.Lênin
d) Khổng tử

451. Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gì?
a) Giáo dục thái độ lao động
b) Giáo dục tri thức văn hoá
c) Giáo dục chính trị tư tưởng
d) Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ

452. “Đó là một con người kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực, một con người uyên bác”. Câu nhận định về Bác trên là của ai?
a) Họa sĩ Thụy Điển Eric Johanson
b) Võ Nguyên Giáp
c) P.J.Nêru, Thủ tướng Ấn Độ
d) Oxíp Mandestam

453. “Đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”. Bác đã nói câu nói trên trong tác phẩm nào?
a) Ðội Thanh niên xung phong (1953)
b) Bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc (9-1962)
c) Nhiệm vụ của thanh niên ta (12-1955)
d) Bài nói chuyện với sinh viên và thanh niên trong Lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam (11-1955)

Advertisements